ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาบทบาทของพยาบาลเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาบทบาทของพยาบาลเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง
นักวิจัย : ปรียา ขาวงาม
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ , อารีย์วรรณ อ่วมตานี
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/50073
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบทบาทของพยาบาลเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง โดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบ Ethnographic Delphi Future Research (EDFR) ผู้ให้ข้อมูลคือผู้เชี่ยวชาญจำนวน 25 คน ประกอบด้วยกลุ่มแพทย์ที่รักษาด้วยวิธี HBOT จำนวน 7 คน กลุ่มผู้บริหารการพยาบาลด้าน HBOT จำนวน 7 คน กลุ่มอาจารย์พยาบาล HBOT จำนวน 4 คนและกลุ่มพยาบาลที่ปฏิบัติงานด้าน HBOT จำนวน 7 คน วิธีดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 3 รอบ คือ รอบที่ 1 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับบทบาทของพยาบาลเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง รอบที่ 2 นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื้อหาแล้วสร้างเป็นแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญประมาณค่าแนวโน้มความสำคัญของบทบาทของพยาบาลเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง และรอบที่ 3 นำข้อมูลที่ได้จากรอบที่ 2 มาคำนวณหาค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ จัดทำแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันความคิดเห็น เพื่อสรุปผลบทบาทของพยาบาลเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของพยาบาลเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง ประกอบด้วย 7 ด้าน ดังนี้ 1) บทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาล HBOT ประกอบด้วยบทบาทย่อย 11 ข้อ เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย HBOT อย่างครอบคลุมองค์รวมตามกระบวนการพยาบาล 2) บทบาทผู้สอนและให้ความรู้การให้บริการ HBOT ประกอบด้วยบทบาทย่อย 9 ข้อ เกี่ยวกับการสอนและให้ความรู้ด้าน HBOT อย่างมีแบบแผน 3) บทบาทผู้พัฒนางานและนวัตกรรมทางการพยาบาล HBOT ประกอบด้วยบทบาทย่อย 3 ข้อ เกี่ยวกับการพัฒนาและนำเสนองานวิชาการด้าน HBOT 4) บทบาทผู้จัดการความเสี่ยงจากการรักษาด้วย HBOT ประกอบด้วยบทบาทย่อย 7 ข้อ เกี่ยวกับการวางแผนควบคุมและจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบ 5) บทบาทผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบริการ HBOT ประกอบด้วยบทบาทย่อย 6 ข้อ เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและผู้ที่สนใจด้าน HBOT 6) บทบาทผู้ประสานงานการให้บริการ HBOT ประกอบด้วยบทบาทย่อย 6 ข้อ เกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับดูแลผู้ป่วย HBOT 7) บทบาทผู้พิทักษ์สิทธิของผู้ป่วยที่มารับการรักษาด้วย HBOT ประกอบด้วยบทบาทย่อย 7 ข้อ เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย HBOT อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการพยาบาลและมาตรฐานวิชาชีพ

บรรณานุกรม :
ปรียา ขาวงาม . (2558). การศึกษาบทบาทของพยาบาลเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรียา ขาวงาม . 2558. "การศึกษาบทบาทของพยาบาลเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรียา ขาวงาม . "การศึกษาบทบาทของพยาบาลเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
ปรียา ขาวงาม . การศึกษาบทบาทของพยาบาลเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.