ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวัดอัตราปริมาณรังสีเอกซ์โดยใช้สมาร์ตโฟน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวัดอัตราปริมาณรังสีเอกซ์โดยใช้สมาร์ตโฟน
นักวิจัย : เหนือตะวัน ธำรงสิริภาคย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมยศ ศรีสถิตย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , นเรศร์ จันทน์ขาว
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49997
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

เป็นที่ทราบกันว่าซีมอสที่เป็นเซ็นเซอร์รับภาพในโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นมีความไวต่อรังสีเอกซ์และรังสีแกมมาซึ่งเป็นผลให้เกิดจุดสว่างที่ไม่พึงประสงค์ปรากฏขึ้นในภาพ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะใช้ประโยชน์ของเซ็นเซอร์ซีมอสในการวัดอัตราปริมาณรังสีเอกซ์ในงานถ่ายภาพด้วยรังสีทางอุตสาหกรรมและงานอื่น ๆ ที่ใช้รังสีเอกซ์ ในขั้นแรกได้เลือกสมาร์ตโฟนยี่ห้อและรุ่นต่าง ๆ กันโดยพิจารณาจากขนาดของพื้นที่รับภาพ ความละเอียดของภาพ และราคา โดยได้เลือกสมาร์ตโฟน 4 รุ่น มาทดสอบ ได้แก่ Samsung Galaxy SII, Samsung Galaxy SIII, Huawei Ascend P7 และ Nokia N8-00 ในขณะทดสอบเลนส์ของกล้องถ่ายภาพต้องถูกปิดด้วยเทปสีดำเพื่อป้องกันมิให้เซ็นเซอร์ซีมอสได้รับแสงสว่างแต่รังสีเอกซ์สามารถผ่านทะลุเข้าไปได้ การนับจำนวนของพิกเซลสว่างได้ใช้ซอฟท์แวร์ ImageJ ที่สามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จากการทดสอบความเที่ยงตรงของจำนวนนับจากสมาร์ตโฟน พบว่าเซ็นเซอร์รับภาพสมาร์ตโฟนมีความเที่ยงตรงในการวัดรังสีในช่วงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ±3σ ของค่าเฉลี่ยเช่นเดียวกับการนับด้วยเครื่องนับรังสี จากนั้นนำมาทดสอบกับรังสีเอกซ์ในช่วงอัตราปริมาณรังสีในช่วงตั้งแต่ 0.48 จนถึง 98.1 มิลลิเรินท์เกนต่อชั่วโมง ค่าความต่างศักย์ 100 ถึง 250 kVp ผลการทดสอบพบว่าจำนวนพิกเซลสว่างเพิ่มขึ้นแบบเชิงเส้นกับอัตราปริมาณรังสีเอกซ์ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าสามารถใช้สมาร์ตโฟนในการวัดอัตราปริมาณรังสีเอกซ์ได้หากมีการปรับเทียบที่เหมาะสม ทั้งนี้ได้พัฒนาแอปพลิเคชันที่ทำงานบนสมาร์ตโฟนในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อให้สามารถนับจำนวนจุดสว่างและรายงานค่าอัตราปริมาณรังสีได้ทันที

บรรณานุกรม :
เหนือตะวัน ธำรงสิริภาคย์ . (2558). การวัดอัตราปริมาณรังสีเอกซ์โดยใช้สมาร์ตโฟน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เหนือตะวัน ธำรงสิริภาคย์ . 2558. "การวัดอัตราปริมาณรังสีเอกซ์โดยใช้สมาร์ตโฟน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เหนือตะวัน ธำรงสิริภาคย์ . "การวัดอัตราปริมาณรังสีเอกซ์โดยใช้สมาร์ตโฟน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
เหนือตะวัน ธำรงสิริภาคย์ . การวัดอัตราปริมาณรังสีเอกซ์โดยใช้สมาร์ตโฟน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.