ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมเซริซินและไฟโบรอินจากรังไหมบ้านและรังไหมป่า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมเซริซินและไฟโบรอินจากรังไหมบ้านและรังไหมป่า
นักวิจัย : พุธิตา คงจังหวัด
คำค้น : เซริซิน , ไหม , รังไหม , Sericin , Silk , Cocoons
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธราพงษ์ วิทิตศานต์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : 9741434006 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49769
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

ไหมเป็นเส้นใยธรรมชาติ ที่มีโปรตีนสำคัญ ชนิด คือ ไฟโบรอิน (Fibroin) มีประมาณ 70-80% เป็นเส้นใยไหม และ เซริซิน (Sericin) ประมาณ 20-30% ซึ่งเป็นกาวเคลือบอยู่บนเส้นใยไหม สมบัติพิเศษของโปรตีนทั้ง 2 ชนิด สามารถนำไปใช้ประโยชน์เป็นยา อาหารเสริม และเครื่องสำอาง เป็นต้น งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาภาวการณ์ลอกกาวของรังไหมทั้ง 2 ชนิด โดยทำการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการลอกกาว ของรังไหมทั้ง 2 ชนิดด้วย 2 factorial design ส่วนแรกเป็นการลอกกาวด้วยน้ำ มีตัวแปร คือ อุณภูมิ เวลาและ อัตราส่วนโดยน้ำหนักระหว่างรังไหมต่อน้ำ ส่วนที่สองเป็นการลอกกาวด้วยสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมความดัน จากการทดลอง พบว่ารังไหมบ้านและรังไหมปาลอกกาวด้วยน้ำที่อุณหภูมิ 100 °ซ เป็นเวลา 120 นาที โดยต้มซ้ำ 2 ครั้ง ลอกกาวได้ร้อยละ 9.26 และ 6.31 และต้มต่อด้วยสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต (0.5 wt%) เป็นเวลา 90 นาทีกับไหมบ้านและ 120 นาทีกับไหมป่า สามารถสกัดผงไหมเซริซินได้ร้อยละ 8.54 และ 5.98 และผงไหมไฟโบรอินได้ร้อยละ 73.85 และ 80.05 ตามลำดับ ส่วนการลอกกาวของรังไหมทั้ง 2 ชนิดด้วยน้ำที่อุณหภูมิ 150 เป็นเวลา 120 นาที ลอกกาวได้ร้อยละ 24.75 และ 18.26 ตามลำดับ สามารถสกัดผงไหมเซริซินได้ร้อยละ 20.12 และ 13.94 และผงไหมไฟโบรอินได้ร้อยละ 20.12 และ 13.94 และผงไหมๆฟโบรอินได้ร้อยละ 74.96 และ 80.12 ตามลำดับ พบว่าการลอกกาวของรังไหมด้วยน้ำที่อุณหภูมิ 150 °ซ เป็นเวลา 120 นาที สามารถสกัดผงไหมเซริซินและเตรียมผงไหมไฟโบรอินได้ดีกว่าการลอกกาวของรังไหมด้วยน้ำที่อุณหภูมิ 100 °ซ

บรรณานุกรม :
พุธิตา คงจังหวัด . (2549). การเตรียมเซริซินและไฟโบรอินจากรังไหมบ้านและรังไหมป่า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พุธิตา คงจังหวัด . 2549. "การเตรียมเซริซินและไฟโบรอินจากรังไหมบ้านและรังไหมป่า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พุธิตา คงจังหวัด . "การเตรียมเซริซินและไฟโบรอินจากรังไหมบ้านและรังไหมป่า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
พุธิตา คงจังหวัด . การเตรียมเซริซินและไฟโบรอินจากรังไหมบ้านและรังไหมป่า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.