ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบความหลากหลายของเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ชนิดเตตร้านิวคลีโอไทด์ในไก่พื้นเมืองไทย (พันธุ์ชี และ พันธุ์แดง)

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบความหลากหลายของเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ชนิดเตตร้านิวคลีโอไทด์ในไก่พื้นเมืองไทย (พันธุ์ชี และ พันธุ์แดง)
นักวิจัย : นิธิมา ขวัญอยู่
คำค้น : ไก่ -- พันธุ์ซี , ไก่ -- พันธุ์แดง , ไมโครแซทเทลไลท์ (พันธุศาสตร์) , ดีเอ็นเอ , Chicken breeds , Microsatellites (Genetics) , DNA
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดวงสมร สุวัฑฒน , จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : 9741434529 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49773
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบควากหลากหลายของเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ชนิดเตตร้านิวคลีโอไทด์ในไก่พื้นเมืองไทยสองสายพันธุ์คือ พันธุ์ซีและพันธุ์แดง การเก็บตัวอย่างเลือดจากไก่พันธ์ซี 100 ตัวและพันธุ์แดง 99 ตัว ที่เลี้ยงในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ของกรมปศุสัตว์ ทำการสกัดดีเอ็นเอและเพิ่มปริมาณชิ้นส่วนดีเอ็นเอของไมโครแซทเทลไลท์จำนวน 5 ตำแหน่งได้แก่ LEI0192, LEI0229, LEI0229, LEI0248 และ LEI0234 ด้วยเทคนิคพีซีอาร์ และทำการอ่านผลด้วยวิธี polyacrylamide gel จากนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลความแปรผันทางพันธุกรรม (genetic variation) ผลการศึกษาพบว่าเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ทั้ง 5 ตำแหน่ง แสดงรูปแบบความหลากหลายอยู่ในระดับสูงโดยพบจำนวนอัลลีลทั้งสองสายพันธุ์อยู่ระหว่าง 8-11 อัลลีล จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเฮทเทอโรไซโกซิตี้จากการสังเกต (H) ของไก่พันธุ์ซีและพันธุ์แดงมีคาเท่ากับ 0.80.39 และ0.8278 ตามลำดับ และค่าเฉลี่ยเฮทเทอโรไซโกซิตี้จากทฤษฎี (H) ของไก่พันธ์ซีและพันธุ์แดงเท่ากับ 0.8094 และ 0.8326 ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าไก่พื้นเมืองไทยทั้งสองสายพันธุ์มีความแปรผันทางพันธุกรรมสูงโดยเรียงสำดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ LEI0228, LEI2889, LEI0234, LEI0192 และ LEI0248 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบอัลลีลของเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์บางตำแหน่งทั้งในไก่ซีและไก่แดงที่มีแนวโน้มที่สามารถนำมาพัฒนาใช้เป็นตัวบ่งชี้ในการจำแนกสายพันธุไก่พื้นเมืองไทยทั้งสองสายพันธุ์ได้ต่อไป

บรรณานุกรม :
นิธิมา ขวัญอยู่ . (2549). รูปแบบความหลากหลายของเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ชนิดเตตร้านิวคลีโอไทด์ในไก่พื้นเมืองไทย (พันธุ์ชี และ พันธุ์แดง).
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิธิมา ขวัญอยู่ . 2549. "รูปแบบความหลากหลายของเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ชนิดเตตร้านิวคลีโอไทด์ในไก่พื้นเมืองไทย (พันธุ์ชี และ พันธุ์แดง)".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิธิมา ขวัญอยู่ . "รูปแบบความหลากหลายของเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ชนิดเตตร้านิวคลีโอไทด์ในไก่พื้นเมืองไทย (พันธุ์ชี และ พันธุ์แดง)."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
นิธิมา ขวัญอยู่ . รูปแบบความหลากหลายของเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ชนิดเตตร้านิวคลีโอไทด์ในไก่พื้นเมืองไทย (พันธุ์ชี และ พันธุ์แดง). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.