ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การลดเวลาและค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การลดเวลาและค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
นักวิจัย : เอิบเปรม ปิ่นประดับ
คำค้น : เครื่องปรับอากาศ -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม , Air conditioning -- Equipment and supplies -- Maintenance and repair
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พร วิรุฬห์รักษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49728
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

เนื่องจากฝูงบิน 201 รักษาพระองค์ และ ฝูงบิน 203 กองบิน 2 เป็นหน่วยงานราชการซึ่ง มีเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนอยู่ในครอบครองเป็นจำนวน 95 เครื่อง การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ สร้างวิธีการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน และเสนอแนะแนวทางการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศต่อไป จากการศึกษาพบว่าเครื่องปรับอากาศแต่ละเครื่อง มีขนาด อายุการใช้งาน และชั่วโมงการใช้งานต่อวัน ที่แตกต่างกัน ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศด้วยใช้วิธีการ เสียแล้วจึงซ่อม ซึ่งทำให้ขาดความต่อเนื่องในการใช้งาน และมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสูง หลังจากการสร้างแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันด้วยวิธีเดลฟายโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทั้งสิ้น 5 ท่าน เพื่อสร้างแผนการบำรุงรักษาและนำมาใช้พบว่า สามารถลดจำนวนครั้งการเสียของเครื่องปรับอากาศ ในเวลาทำการต่อเดือน จากเดิมลงได้ ร้อยละ 37.17 ลดค่าแรงการซ่อมบำรุงต่อเดือนจากเดิมลงได้ ร้อยละ 41.67 และ ลดค่าอะไหล่ต่อเดือนจากเดิมลงได้ ร้อยละ 76.28 แต่ทำให้ค่าใช้จ่ายรวมต่อเดือนเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 250.20 อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าแรงการบำรุงรักษา ผู้วิจัยได้ทำการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟายอีกครั้งเพื่อให้ทราบถึงปัญหา พบว่าบางรายการของการบำรุงรักษาในแผนที่ได้ทำการศึกษาไม่เหมาะสมคือมีจำนวนมากเกินไปทำให้เสียเวลาอันเป็นค่าใช้จ่าย และความถี่ในการบำรุงรักษาเดิมคือทุก 3 เดือน มีความถี่มากเกินไปทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ผลสรุปจากการศึกษาพบว่า การบำรุงรักษาเชิงป้องกันสามารถทำให้อัตราการเสียของเครื่องปรับอากาศลดลงได้ แต่ค่าใช้จ่ายโดยรวมจะสูงขึ้นได้หากมีรายการตรวจสอบและความถี่ในการตรวจสอบที่ไม่เหมาะสม ผู้วิจัยเสนอแนะให้เพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญในการทำแบบสอบถาม อันจะทำให้ได้รายการตรวจสอบเครื่องปรับอากาศพร้อมกับความถี่ในการตรวจสอบที่แตกต่างออกไป อาจทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านค่าแรงลดได้ หากมีการนำไปใช้หรือพัฒนาวิธีการให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

บรรณานุกรม :
เอิบเปรม ปิ่นประดับ . (2556). การลดเวลาและค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เอิบเปรม ปิ่นประดับ . 2556. "การลดเวลาและค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เอิบเปรม ปิ่นประดับ . "การลดเวลาและค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
เอิบเปรม ปิ่นประดับ . การลดเวลาและค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.