ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการทรัพยากรกายภาพอาคารสำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการทรัพยากรกายภาพอาคารสำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร
นักวิจัย : ภาณุ สุวรรณอาศน์
คำค้น : การบริหารทรัพยากรกายภาพ , การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก , อาคารสำนักงาน , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร , Facility management , Office buildings , Bank of Agriculture and Agriculture Co-operatives
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไตรวัฒน์ วิรยศิริ , พร วิรุฬห์รักษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49729
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีกลุ่มอาคารสำนักงานเดิม 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาคารสำนักงานนางเลิ้ง กลุ่มอาคารสำนักงานประชาชื่น การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาสภาพปัจจุบันในช่วงเวลา พ.ศ. 2555 ก่อนการย้ายที่ทำการหลักจาก กลุ่มอาคารเดิมไปยังกลุ่มอาคารใหม่ และปัญหาในการดูแลอาคารสำนักงานของธนาคาร เพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมใน การบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพของอาคารสำนักงาน โดยใช้วิธีการสำรวจสภาพทางกายภาพ และการบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร นอกจากนี้ยังใช้วิธีสังเกตการณ์ ศึกษาจากเอกสาร และสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาพบว่า อาคารสำนักงานของธนาคารทั้ง 2 กลุ่มอาคารสำนักงานเดิม ปัจจุบันอาคารส่วนใหญ่อยู่ในสภาพพอใช้งานได้ และสภาพทรุดโทรมต้องปรับปรุง เนื่องจากการขาดการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยการเน้นการทำงานในลักษณะเสียแล้วซ่อม และพิจารณาตามสภาพที่พบ ขาดการบันทึกข้อมูลของการซ่อมบำรุงในแต่ละครั้ง เป็นผลที่มาจากขาดการวางแผนในการสำรวจตรวจสอบ จากการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่า ปัญหาในการดูแลอาคารสำนักงานของธนาคาร ปัญหาส่วนใหญ่คือ ขาดการดูแลรักษาที่ดี ส่งผลให้อาคารมีสภาพทรุดโทรม เนื่องจากจะมีการย้ายพนักงานไปยังอาคารใหม่ จึงใช้อาคารตามสภาพรอการปรับปรุง ธนาคารยังไม่เห็นความสำคัญของการจัดการทรัพยากรกายภาพโดยเฉพาะในกลุ่มอาคารเดิม พนักงานซ่อมบำรุงบางส่วนต้องไปเตรียมงานอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ส่งผลให้การดูแลกลุ่มอาคารเดิมถูกลดลำดับความสำคัญลงไป ปัญหาด้านคุณภาพของการดำเนินงานดูแลอาคารสถานที่ของกลุ่มอาคารเดิม มาจากการขาดความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานในการทำงานบริหารทรัพยากรกายภาพ ขาดระบบการกำกับ ควบคุมและติดตามการทำงานที่ชัดเจน ธนาคารควรนำเอาระบบการจัดการทรัพยากรกายภาพมาใช้ และพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรกายภาพมากขึ้น หรือจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการทรัพยากรกายภาพมาช่วยให้คำแนะนำในการจัดการทรัพยากรกายภาพของธนาคาร

บรรณานุกรม :
ภาณุ สุวรรณอาศน์ . (2556). การจัดการทรัพยากรกายภาพอาคารสำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาณุ สุวรรณอาศน์ . 2556. "การจัดการทรัพยากรกายภาพอาคารสำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาณุ สุวรรณอาศน์ . "การจัดการทรัพยากรกายภาพอาคารสำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
ภาณุ สุวรรณอาศน์ . การจัดการทรัพยากรกายภาพอาคารสำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.