ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจแหล่งสะสมตัวของทรายโดยวิธีธรณีฟิสิกส์เพื่อการ ออกแบบและการพัฒนา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจแหล่งสะสมตัวของทรายโดยวิธีธรณีฟิสิกส์เพื่อการ ออกแบบและการพัฒนา
นักวิจัย : ณรงค์ศักดิ์ ราชูการ
คำค้น : ทราย , การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ , Sand , Geophysical surveys
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุนทร พุ่มจันทร์ , ฐานบ ธิติมากร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49722
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

ในงานวิจัยนี้ได้นำวิธีธรณีฟิสิกส์มาประยุกต์ใช้กับการหาแหล่งสะสมตัวของทราย โดยการสำรวจธรณีฟิสิกส์ที่นำมาใช้ ประกอบด้วย การสำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือน การสำรวจวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า การสำรวจด้วยวิธีธรณีเรดาร์ และการสำรวจวัดค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก ซึ่งผลที่ได้จากการสำรวจทั้ง 4 วิธีจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบและการพัฒนาบ่อทราย การแปลความหมายข้อมูลจากการสำรวจธรณีฟิสิกส์ทั้ง 4 แบบ จะได้แบบจำลองการสะสมตัวของชั้นทรายและสามารถนำผลไปเปรียบเทียบกับข้อมูลจริงที่ได้จากหลุมเจาะ ซึ่งผลที่ได้จากการสำรวจด้วยวิธีธรณีฟิสิกส์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปร่างการกระจายตัวของทราย สามารถสรุปเป็นปริมาณสำรองและลักษณะการสะสมตัวของทรายได้ จากการแปลความหมายข้อมูลจะได้ขอบเขตและความหนาของชั้นทราย การวางตัวของเปลือกดิน ระดับน้ำใต้ดินและขอบเขตรอยต่อระหว่างชั้นต่างๆ เมื่อนำแบบจำลองที่ได้จากผลการสำรวจธรณีฟิสิกส์ทั้ง 4 แบบ มาเปรียบเทียบกับข้อมูลหลุมเจาะ พบว่า การสำรวจวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า เป็นวิธีการสำรวจธรณีฟิสิกส์ที่เหมาะสมที่สุดในการหาแหล่งสะสมตัวของทราย โดยแบบจำลองทางธรณีวิทยาที่ได้จากวิธีนี้แสดงความต่อเนื่องของการสะสมตัวของชั้นทรายและขอบเขตระหว่างรอยต่อกับชั้นต่างๆอย่างชัดเจน ดังนั้น ข้อมูลที่ได้จะส่งผลให้การคำนวณปริมาณสำรองมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด และในการปฏิบัติงานภาคสนามสามารถเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลได้รวดเร็ว ผลสรุป ในการศึกษาครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าการสำรวจวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าเป็นวิธีที่เหมาะสมและน่าเชื่อถือมากที่สุดในการสร้างแบบจำลองธรณีฟิสิกส์ใต้ผิวดินเพื่อการสำรวจแหล่งสะสมตัวของทราย สามารถช่วยลดจำนวนหลุมเจาะและลดค่าใช้จ่ายในการสำรวจและสุดท้ายนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการออกแบบและการพัฒนาบ่อทรายได้

บรรณานุกรม :
ณรงค์ศักดิ์ ราชูการ . (2556). การสำรวจแหล่งสะสมตัวของทรายโดยวิธีธรณีฟิสิกส์เพื่อการ ออกแบบและการพัฒนา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณรงค์ศักดิ์ ราชูการ . 2556. "การสำรวจแหล่งสะสมตัวของทรายโดยวิธีธรณีฟิสิกส์เพื่อการ ออกแบบและการพัฒนา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณรงค์ศักดิ์ ราชูการ . "การสำรวจแหล่งสะสมตัวของทรายโดยวิธีธรณีฟิสิกส์เพื่อการ ออกแบบและการพัฒนา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
ณรงค์ศักดิ์ ราชูการ . การสำรวจแหล่งสะสมตัวของทรายโดยวิธีธรณีฟิสิกส์เพื่อการ ออกแบบและการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.