ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโดยการจัดการน้ำ ธาตุอาหาร และการใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่

หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโดยการจัดการน้ำ ธาตุอาหาร และการใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่
นักวิจัย : ศุภกาญจน์ ล้วนมณี , สุมาลี โพธิ์ทอง , ธรรมรัตน์ ทองมี , อุดม วงศ์ชนะภัย , ดาวรุ่ง คงเทียน , พินิจ กัลยาศิลปิน , วาสนา วันดี , ชยันต์ ภักดีไทย , วัลลีย์ อมรพล , สุภาพร สุขโต , วารีย์ ทองมี , มนตรี ปานตู , อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ , บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ , วรกานต์ ยอดชมภู , เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย , ชัยวัฒน์ กะการดี , สมบูรณ์ วันดี , วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ , ดารารัตน์ มณีจันทร์ , ปิยะรัตน์ จังพล , ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว , จิราภา เมืองคล้าย
คำค้น : พันธุ์อ้อย , ระบบน้ำหยด , สัมประสิทธิ์การใช้น้ำของพืช , ดิน , ธาตุอาหารพืช , ปุ๋ยไนโตรเจน , ประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจน , เขตพื้นที่ปลูกอ้อย
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2563
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/ | http://kasetinfo.arda.or.th/arda/corn/
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภกาญจน์ ล้วนมณี , สุมาลี โพธิ์ทอง , ธรรมรัตน์ ทองมี , อุดม วงศ์ชนะภัย , ดาวรุ่ง คงเทียน , พินิจ กัลยาศิลปิน , วาสนา วันดี , ชยันต์ ภักดีไทย , วัลลีย์ อมรพล , สุภาพร สุขโต , วารีย์ ทองมี , มนตรี ปานตู , อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ , บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ , วรกานต์ ยอดชมภู , เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย , ชัยวัฒน์ กะการดี , สมบูรณ์ วันดี , วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ , ดารารัตน์ มณีจันทร์ , ปิยะรัตน์ จังพล , ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว , จิราภา เมืองคล้าย . (2563). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโดยการจัดการน้ำ ธาตุอาหาร และการใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่.
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
ศุภกาญจน์ ล้วนมณี , สุมาลี โพธิ์ทอง , ธรรมรัตน์ ทองมี , อุดม วงศ์ชนะภัย , ดาวรุ่ง คงเทียน , พินิจ กัลยาศิลปิน , วาสนา วันดี , ชยันต์ ภักดีไทย , วัลลีย์ อมรพล , สุภาพร สุขโต , วารีย์ ทองมี , มนตรี ปานตู , อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ , บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ , วรกานต์ ยอดชมภู , เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย , ชัยวัฒน์ กะการดี , สมบูรณ์ วันดี , วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ , ดารารัตน์ มณีจันทร์ , ปิยะรัตน์ จังพล , ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว , จิราภา เมืองคล้าย . 2563. "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโดยการจัดการน้ำ ธาตุอาหาร และการใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่".
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
ศุภกาญจน์ ล้วนมณี , สุมาลี โพธิ์ทอง , ธรรมรัตน์ ทองมี , อุดม วงศ์ชนะภัย , ดาวรุ่ง คงเทียน , พินิจ กัลยาศิลปิน , วาสนา วันดี , ชยันต์ ภักดีไทย , วัลลีย์ อมรพล , สุภาพร สุขโต , วารีย์ ทองมี , มนตรี ปานตู , อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ , บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ , วรกานต์ ยอดชมภู , เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย , ชัยวัฒน์ กะการดี , สมบูรณ์ วันดี , วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ , ดารารัตน์ มณีจันทร์ , ปิยะรัตน์ จังพล , ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว , จิราภา เมืองคล้าย . "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโดยการจัดการน้ำ ธาตุอาหาร และการใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่."
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2563. Print.
ศุภกาญจน์ ล้วนมณี , สุมาลี โพธิ์ทอง , ธรรมรัตน์ ทองมี , อุดม วงศ์ชนะภัย , ดาวรุ่ง คงเทียน , พินิจ กัลยาศิลปิน , วาสนา วันดี , ชยันต์ ภักดีไทย , วัลลีย์ อมรพล , สุภาพร สุขโต , วารีย์ ทองมี , มนตรี ปานตู , อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ , บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ , วรกานต์ ยอดชมภู , เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย , ชัยวัฒน์ กะการดี , สมบูรณ์ วันดี , วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ , ดารารัตน์ มณีจันทร์ , ปิยะรัตน์ จังพล , ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว , จิราภา เมืองคล้าย . โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโดยการจัดการน้ำ ธาตุอาหาร และการใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่. กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; 2563.