ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เมทิลเลชั่นไมโครแอเรย์เพื่อการตรวจแยกชนิดของเนื้อเยื่อ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เมทิลเลชั่นไมโครแอเรย์เพื่อการตรวจแยกชนิดของเนื้อเยื่อ
นักวิจัย : ทัชพล เมืองทรัพย์
คำค้น : เนื้อเยื่อ , เนื้อเยื่อ -- การตรวจ , Tissues , Tissues -- Analysis
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อภิวัฒน์ มุทิรางกูร , นครินทร์ กิตกำธร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49705
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

ดีเอ็นเอเมทิลเลชั่น (DNA methylation) เป็นหลักการหนึ่งที่ได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อตรวจแยกชนิดของเนื้อเยื่อ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือการรวบรวมข้อมูลทางชีวสารสนเทศ เพื่อวิเคราะห์และค้นหาดีเอ็นเอเมทิลเลชั่นที่มีความจำเพาะในเนื้อเยื่อหรืออวัยวะชนิดต่างๆ ทางงานวิจัยได้คัดเลือกข้อมูลดีเอ็นเอเมทิลเลชั่น ที่ตรวจวัดได้จากเมทิลเลชั่นไมโครแอเรย์ (Methylation microarray) Illumina® HumanMethylation27 BeadChip Kit ของบริษัทอิลูมิน่า (Illumina) ที่ประกอบไปด้วยอวัยวะพื้นฐาน 18 ชนิด ครอบคลุมซีพีจี 27,578 ตำแหน่ง ทั่วทั้งจีโนมของมนุษย์ ข้อมูลดังกล่าวนี้จะถูกวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม CU-DREAM เพื่อหาค่าเมทิลเลชั่นเฉลี่ย จากนั้นจะถูกจัดกลุ่มลงในโปรแกรม Microsoft Excel และถูกนำมาสร้างกราฟของซีพีจีแต่ละตำแหน่งด้วยโปรแกรมอาร์ เพื่อค้นหาซีพีจีที่มีความจำเพาะในแต่ละอวัยวะ รวมถึงเพื่อนำมาออกแบบในการตรวจวัดด้วยเทคนิคเอ็มเอสพีซีอาร์ ในงานวิจัยนี้ได้คัดเลือกซีพีจีที่ตำแหน่ง cg12620499 ของยีน DSU มาเพื่อในการตรวจยืนยันเนื้อเยื่อตับ ซึ่งผลการทดลองแสดงให้เห็นถึงค่าเมทิลเลชั่นของตับที่สูงกว่าอวัยวะอื่นๆอย่างชัดเจน นอกจากนี้ผลการทดลองในตัวอย่างดีเอ็นเอจากซีรัม พบว่าค่าเมทิลเลชั่นของกลุ่มคนปกติมีความแตกต่างจาก กลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งตับและโรคตับแข็งอย่างมีนัยสำคัญ (p=0.0002 และ p=0.0047 ตามลำดับ) ทางงานวิจัยคาดหวังว่าฐานข้อมูลนี้จะสามารถใช้ประโยชน์ได้ ทั้งทางนิติเวชวิทยา และงานทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ

บรรณานุกรม :
ทัชพล เมืองทรัพย์ . (2556). การวิเคราะห์เมทิลเลชั่นไมโครแอเรย์เพื่อการตรวจแยกชนิดของเนื้อเยื่อ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทัชพล เมืองทรัพย์ . 2556. "การวิเคราะห์เมทิลเลชั่นไมโครแอเรย์เพื่อการตรวจแยกชนิดของเนื้อเยื่อ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทัชพล เมืองทรัพย์ . "การวิเคราะห์เมทิลเลชั่นไมโครแอเรย์เพื่อการตรวจแยกชนิดของเนื้อเยื่อ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
ทัชพล เมืองทรัพย์ . การวิเคราะห์เมทิลเลชั่นไมโครแอเรย์เพื่อการตรวจแยกชนิดของเนื้อเยื่อ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.