ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์วัฒนธรรมเมืองประวัติศาสตร์เพชรบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์วัฒนธรรมเมืองประวัติศาสตร์เพชรบุรี
นักวิจัย : มทินา สุพรศิลป์
คำค้น : เพชรบุรี -- ประวัติศาสตร์ , การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ -- ไทย -- เพชรบุรี , การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม -- ไทย -- เพชรบุรี , การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ -- ไทย -- เพชรบุรี , ภูมิทัศน์วัฒนธรรม -- ไทย -- เพชรบุรี , Phetburi -- History , Heritage tourism -- Thailand -- Phetburi , Heritage tourism -- Thailand -- Phetburi , Landscape changes -- Thailand -- Phetburi , Cultural landscapes -- Thailand -- Phetburi
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ , จามรี อาระยานิมิตสกุล
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49678
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ภ.สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์วัฒนธรรมเมืองประวัติศาสตร์เพชรบุรี โดยการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม ความเป็นมาและวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองเพชรบุรี ซึ่งศึกษาจากข้อมูลเอกสารต่างๆ แผนที่ ภาพถ่าย การสำรวจ สังเกต และสัมภาษณ์ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำเป็นแผนผังโดยแบ่งเป็น 5 ยุคสมัย ยุคที่ 1 สมัยทวารวดี - สุโขทัย ยุคที่ 2 สมัยอยุธยา ยุคที่ 3 สมัยรัชกาลที่ 1-3 ยุคที่ 4 สมัยรัชกาลที่ 4-7 ยุคที่ 5 สมัยปัจจุบัน และจำแนกองค์ประกอบของเมืองเป็น 5 องค์ประกอบ จากนั้นนำแผนผังของแต่ละองค์ประกอบมาซ้อนทับกัน เพื่อวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้ คือ องค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรมเมืองประวัติศาสตร์เพชรบุรี เมืองเพชรบุรีเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานโดยยังปรากฏสถาปัตยกรรมตั้งแต่สมัยทวารวดีและเป็นที่ตั้งของพระราชวังถึง 2 แห่ง เนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำและมีระยะไม่ไกลจากเมืองหลวง เมืองเพชรบุรีจึงมีบทบาทหน้าที่สำคัญ เช่น การเป็นเมืองหน้าด่าน เมืองท่าค้าขายและสถานที่แปรพระราชฐานของพระมหากษัตริย์ โดยเมืองมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้เมืองเพชรบุรีเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิต องค์ประกอบและความเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์วัฒนธรรมเมืองประวัติศาสตร์เพชรบุรี สามารถสรุปได้ 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1.โครงข่ายเมือง การสัญจรทางน้ำได้เปลี่ยนไปเป็นการสัญจรทางบก 2.สถาปัตยกรรมพบว่าโบราณสถานที่พบส่วนมากเป็นวัดโดยมีความหนาแน่นบริเวณตัวเมืองมากที่สุด และพบว่าแนวกำแพงเมืองแนวสุดท้ายคือ บริเวณถนนสูง จากการพบแนวของกำแพงเมือง ทำให้ทราบว่าทางรถไฟได้ ตัดผ่าแนว กำแพงเมือง และพื้นที่โบราณสถาน 3.ย่าน ได้แก่ ย่านพาณิชยกรรม ย่านช่างทอง ย่านการละคร ย่านปั้นหม้อตาล ย่านหลุมดิน และย่านนาหลวง 4.พื้นที่โล่งว่างสาธารณะ ได้แก่ พื้นที่ของวัด วัง สวนสาธารณะและถนนต่างๆ 5.องค์ประกอบธรรมชาติ โดยภูเขาได้สะท้อนถึงความเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ และแม่น้ำ ทำหน้าที่เป็นคลองคูเมือง และแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ได้มีการเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษ์ โดยการกำหนดขอบเขตพื้นที่อนุรักษ์ และใช้มาตรการในการควบคุม รวมทั้งตัวอย่างการอนุรักษ์และฟื้นฟูลำดับแรกใน 4 พื้นที่ ได้แก่ แนวกำแพงเมือง แนวถนนมะฮอกกานีทั้ง 4 สาย คลองวัดเกาะ และย่านถนนพาณิชเจริญ

บรรณานุกรม :
มทินา สุพรศิลป์ . (2556). การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์วัฒนธรรมเมืองประวัติศาสตร์เพชรบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มทินา สุพรศิลป์ . 2556. "การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์วัฒนธรรมเมืองประวัติศาสตร์เพชรบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มทินา สุพรศิลป์ . "การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์วัฒนธรรมเมืองประวัติศาสตร์เพชรบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
มทินา สุพรศิลป์ . การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์วัฒนธรรมเมืองประวัติศาสตร์เพชรบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.