ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิและรายละเอียดของหลักสูตรสาขานันทนาการระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิและรายละเอียดของหลักสูตรสาขานันทนาการระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
นักวิจัย : รชาดา เครือทิวา
คำค้น : Education, Higher -- Standards , นันทนาการ -- การศึกษาและการสอน(อุดมศึกษา) , กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ , การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- มาตรฐาน , Recreation -- Curricula , Recreation -- Study and teaching (Higher) , National qualification framework , นันทนาการ -- หลักสูตร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา , สุชาติ ทวีพรปฐมกุล , เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49687
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิและรายละเอียดของหลักสูตรสาขานันทนาการ ระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 การวิจัยเชิงปริมาณขั้นตอนที่1 คือการศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสาขานันทนาการระดับปริญญาตรี จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม คือ (1) ผู้ผลิตบัณฑิตสาขานันทนาการระดับปริญญาตรีจำนวน 96 คน (2) ผู้ใช้หลักสูตรนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 242 คน (3) ผู้ใช้บัณฑิตจำนวน 1,180 คน และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานันทนาการจำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพโดย การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขานันทนาการ ระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องสาขานันทนาการทั่วประเทศจำนวน 65 คน ขั้นตอนที่3 การนำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขานันทนาการ (มคอ.1) สู่การปฏิบัติโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตรสาขาวิชานันทนาการ (มคอ.2) ผลการวิจัยพบว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขานันทนาการ (มคอ.1)” มีลักษณะเฉพาะด้านของสาขานันทนาการคือ 1) ประกอบด้วย 7 สาขาวิชาคือ (1) สาขาวิชานันทนาการ (2) สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ (3) สาขาวิชานันทนาการเชิงพาณิชย์ (4) สาขาวิชานันทนาการกลางแจ้ง (5) สาขาวิชาทรัพยากรนันทนาการ (6) สาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว (7) สาขาวิชานันทนาการบำบัด 2) มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต 5 ด้านคือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความด้านรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) เนื้อหา สาระสำคัญของสาขานันทนาการมี 7 กลุ่มคือ (1) แนวคิดพื้นฐานด้านนันทนาการ (2) ความเป็นวิชาชีพด้านนันทนาการ (3) ระบบการให้บริการ (4) การวางแผนโปรแกรมทางนันทนาการ (5) การบริหารจัดการ (6) ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ (7) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายละเอียดของหลักสูตรสาขาวิชานันทนาการ (มคอ.2) มีจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต 5 ด้าน และมีรายวิชาบังคับที่ต้องเรียนทุกสาขาวิชา 7 รายวิชาซึ่งสอดคล้องกับ มคอ.1 และตรงตามเกณฑ์ของมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขานันทนาการ

วิทยานิพนธ์ (วท.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

บรรณานุกรม :
รชาดา เครือทิวา . (2556). การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิและรายละเอียดของหลักสูตรสาขานันทนาการระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รชาดา เครือทิวา . 2556. "การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิและรายละเอียดของหลักสูตรสาขานันทนาการระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รชาดา เครือทิวา . "การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิและรายละเอียดของหลักสูตรสาขานันทนาการระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
รชาดา เครือทิวา . การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิและรายละเอียดของหลักสูตรสาขานันทนาการระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.