ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการทำหน้าที่ด้านการรู้คิดของผู้ป่วยมะเร็ง เต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการทำหน้าที่ด้านการรู้คิดของผู้ป่วยมะเร็ง เต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด
นักวิจัย : กฤษดา ศรีสุวรรณ
คำค้น : Patients , ผู้ป่วย , Cancer--Patients , Cancer--Chemotherapy , มะเร็ง--ผู้ป่วย , มะเร็ง--เคมีบำบัด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริพันธุ์ สาสัตย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ , ชนกพร จิตปัญญา
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49601
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำหน้าที่ด้านการรู้คิดของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ สูตรของเคมีบำบัด ระยะเวลาการได้รับเคมีบำบัด ระดับฮีโมโกลบิน ภาวะโรคร่วม ความเหนื่อยล้า ความวิตกกังวล และแรงสนับสนุนทางสังคม กับการทำหน้าที่ด้านการรู้คิดของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัดที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงพยาบาล สุราษฎร์ธานี จำนวน 140 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินการทำหน้าที่ด้านการรู้คิด แบบประเมินความเหนื่อยล้า แบบสอบถามความวิตกกังวล แบบประเมินแรงสนับสนุนทางสังคม ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน และหาความเที่ยงโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ได้เท่ากับ.72, .92,. 80 และ.83 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า 1. การทำหน้าที่ด้านการรู้คิดของกลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด โดยรวมอยู่ในระดับดี (x ̅ = 41.30, SD = 4.28) 2. อายุ ระยะเวลาการได้รับเคมีบำบัด และความเหนื่อยล้า มีความสัมพันธ์ทางลบกับการทำหน้าที่ด้านการรู้คิดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = -.619, -.244, และ -.384) ตามลำดับ ระดับฮีโมโกลบิน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการทำหน้าที่ด้านการรู้คิดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .423) 3. สูตรของเคมีบำบัด และภาวะโรคร่วม มีความสัมพันธ์กับการทำหน้าที่ด้านการ รู้คิดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .272 และ .423) ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
กฤษดา ศรีสุวรรณ . (2556). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการทำหน้าที่ด้านการรู้คิดของผู้ป่วยมะเร็ง เต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤษดา ศรีสุวรรณ . 2556. "ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการทำหน้าที่ด้านการรู้คิดของผู้ป่วยมะเร็ง เต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤษดา ศรีสุวรรณ . "ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการทำหน้าที่ด้านการรู้คิดของผู้ป่วยมะเร็ง เต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
กฤษดา ศรีสุวรรณ . ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการทำหน้าที่ด้านการรู้คิดของผู้ป่วยมะเร็ง เต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.