ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา
นักวิจัย : สุดาพร ทองสวัสดิ์
คำค้น : ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม , นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย , จังหวัดสงขลา
หน่วยงาน : บริหารธุรกิจ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://rd.hu.ac.th/Download%20File/Full%20Text%20Research/590210.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่มีต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา 2) หาความสัมพันธ์ของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจัหวัดสงขลา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสงขลาจำแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว และ 4) เปรียบเทียบความพึงพอใจของ นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสงขลา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในภาพรวมของความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสงขลาด้วยเทคนิค Importance Performance Analysis (IPA) ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน งานวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถเก็บรวบรวมได้ทั้งหมด 400 ชุด ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (Statistics package for the social sciences version 19) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้งการวิเคราะห์สถิติอนุมานโดยใช้ t-test และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) ในกรณีปัจจัยส่วนบุคคลมีตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นำไปเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธี LSD และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยใช้ค่าไคส์แควร์ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาจังหวัดสงขลาเพื่อพักผ่อน รองลงมาเดินทางมาเพื่อประชุม/สัมมนา ซึ่งนักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลามาแล้วจำนวน 7-8 ครั้ง นักท่องเที่ยวใช้รถตู้เป็นยานพาหนะในการเดินทางมาท่องเที่ยวโดยเดินทางมาท่องเที่ยวกับบริษัทนำเที่ยวในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ทั้งนี้นักท่องเที่ยวจะใช้เวลาพักแรมในจังหวัดสงขลาประมาณ 2 คืน ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในแต่ละครั้งของนักท่องเที่ยวเป็นเงิน 2,000-3,000 ริงกิต สิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการเพิ่มเติม คือ นักท่องเที่ยวต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลวัน เวลา ในการจัดงานประเพณีหรือเทศกาลต่าง ๆ ของจังหวัดสงขลาเมื่อทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียด้วยเทคนิค IPA ได้ผลการวิจัยดังนี้ คือ ผลการเปรียบเทียบในภาพรวมพบว่านักท่องเที่ยวมีคะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงตกอยู่ใน Quadrant 2 ซึ่งเป็นช่องที่แสดงให้เห็นถึงความสมดุลระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว หมายถึงการเดินทางมาท่องเที่ยวในครั้งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ตามที่นักท่องเที่ยวต้องการผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ อาชีพ และภูมิลำเนาที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสงขลาไม่แตกต่างกันและพบว่านักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันในประเด็นวัตถุประสงค์หลักของการมาท่องเที่ยว, จำนวนครั้งที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา, พาหนะที่ใช้ในการเดินทางมาท่องเที่ยว, รูปแบบของการท่องเที่ยว, ช่วงเวลาในการท่องเที่ยว, ระยะเวลาในการท่องเที่ยว, ข้อมูลในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ต้องการเพิ่มเติม, สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสงขลาที่ต้องการไปมากที่สุด มีความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสงขลาไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ดีผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันในประเด็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยวต่อครั้งและความต้องการที่จะมาท่องเที่ยวอีกหรือไม่ในอนาคต มีความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสงขลาแตกต่างกันอย่างมีมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

บรรณานุกรม :