ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง จังหวัดสงขลา
นักวิจัย : วัชระ ชัยเขต , ธีรวุฒิ อ่อนดำ , พล เหลืองรังษี
คำค้น : การจัดการท่องเที่ยว , ส่วนร่วมของชุมชน , อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง , เขาน้ำค้าง
หน่วยงาน : วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://rd.hu.ac.th/Download%20File/Full%20Text%20Research/580620.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่อง การจัดการการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง จังหวัดสงขลา 2) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง จังหวัดสงขลา 3) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง จังหวัดสงขลา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของชาวบ้านในพื้นที่ และ 4) ศึกษาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง จังหวัดสงขลา ใช้ข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่งได้จากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 397 ตัวอย่าง และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ จำนวน 20 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test, F

บรรณานุกรม :