ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการเรียนรู้ด้านสุขภาพเพื่อสรรค์สร้างความเข้มแข็งแห่งสุขภาวะของชุมชน กรณีตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นักวิจัย : ทิรัศม์ชญา พิพัฒน์เพ็ญ , เสาวลักษณ์ ณ พัทลุง , ฤาชุตา เทพยากุล
คำค้น : กระบวนการเรียนรู้ , สุขภาวะของชุมชน , สุขภาพ
หน่วยงาน : รัฐศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เงื่อนไขการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ด้านสุขภาพ รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาวะของชุมชน ด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวทางการสร้างทฤษฎีฐานราก ตัวบทสำหรับการวิเคราะห์ คือ เอกสาร ผลการวิจัย และประสบการณ์ของคนในตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ได้จากการสัมภาษณ์ระดับลึก และการจัดกลุ่มสนทนา เงื่อนไขที่มีส่วนผลักดันให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้านสุขภาพในชุมชน ได้แก่ วิกฤติการณ์ทางด้านสุขภาวะที่กระทบต่อชีวิตชุมชน การตั้งคำถามกับวิกฤติการณ์ทางด้านสุขภาวะของนักคิด นักวิชาการ นโยบายของรัฐที่มองคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และศักยภาพของผู้นำและคนในชุมชนที่มุ่งมั่นเรียนรู้สุขภาวะชุมชนร่วมกัน เงื่อนไขเหล่านี้นำไปสู่กระบวนการเรียนรู้ด้านสุขภาพของชุมชนหลายมิติ ทั้ง การย้อนทบทวนบริบท วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชุมชน การสร้างพื้นที่เรียนรู้ใหม่ตามธรรมชาติ ความต้องการของชุมชน และ การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้สุขภาวะชุมชนร่วมกันกับองค์กรภายนอก ด้วยเงื่อนไข และกระบวนการเรียนรู้ด้านสุขภาพของชุมชน มีผลให้ฐานะและตำแหน่งของคนในชุมชนปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นผู้กระทำการที่รู้เท่าทัน และสามารถดำรงตนในชุมชนและสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่งเป็นหัวใจของความเข้มแข็งสุขภาวะชุมชน

บรรณานุกรม :