ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์การพยาบาลวิสัญญี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์การพยาบาลวิสัญญี
นักวิจัย : ดวงกมล สุขทองสา
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กัญญดา ประจุศิลป , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49373
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์การพยาบาลวิสัญญี โดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาวิสัญญีวิทยา จำนวน 20 คน วิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การสัมภาษณ์เกี่ยวกับตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์การพยาบาลวิสัญญี ขั้นตอนที่ 2 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหานำมาสร้างแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสำคัญของข้อคำถามแต่ละข้อ และขั้นตอนที่ 3 นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์และส่งแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันคำตอบ หลังจากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาคำนวณหาค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ เพื่อสรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า ตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์การพยาบาลวิสัญญี ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้1) ด้านความปลอดภัยในขณะได้รับการพยาบาลวิสัญญี จำนวน 14 ตัวชี้วัด 2) ด้านความปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนภายหลังได้รับการพยาบาลวิสัญญี จำนวน 18 ตัวชี้วัด 3) ด้านความพึงพอใจการพยาบาลวิสัญญี จำนวน 8 ตัวชี้วัด

บรรณานุกรม :
ดวงกมล สุขทองสา . (2558). การศึกษาตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์การพยาบาลวิสัญญี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดวงกมล สุขทองสา . 2558. "การศึกษาตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์การพยาบาลวิสัญญี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดวงกมล สุขทองสา . "การศึกษาตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์การพยาบาลวิสัญญี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
ดวงกมล สุขทองสา . การศึกษาตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์การพยาบาลวิสัญญี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.