ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของแหล่งวัตถุดิบสำหรับการผลิตซิลิคอนเกรดเซลล์แสงอาทิตย์จากแหล่งแร่ควอตซ์ในประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของแหล่งวัตถุดิบสำหรับการผลิตซิลิคอนเกรดเซลล์แสงอาทิตย์จากแหล่งแร่ควอตซ์ในประเทศไทย
นักวิจัย : ปพน หลวงทุมมา
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49327
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูล และประเมินความเป็นไปได้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ของแหล่งวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ โดยใช้แร่จากแหล่งแร่ควอตซ์ตะโกปิดทอง จังหวัดราชบุรี และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความคุ้มค่า และไม่คุ้มค่าของโครงการ ด้านธรณีวิทยา ได้ทำการสำรวจพื้นที่แหล่งแร่ควอตซ์ สุ่มเก็บตัวอย่างแร่ และนำมาวิเคราะห์หาความบริสุทธิ์ของแร่โดยใช้เครื่องมือ X-RAY FLUORESCENCE (XRF) จากการวิเคราะห์มูลพบว่ามีปริมาณ SiO2 เฉลี่ยเท่ากับ 99.550% จากข้อมูลดังกล่าวเปรียบเทียบกับข้อมูลในอุตสาหกรรมซิลิคอนในประเทศไทยในปัจจุบัน สรุปเบื้องต้นได้ว่าแร่ควอตซ์ในแหล่งแร่ตะโกปิดทอง จังหวัดราชบุรีมีคุณภาพสูงเพียงพอที่จะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ได้ ด้านการศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ ทำการวิเคราะห์ตั้งแต่ขั้นตอนการทำเหมือง การแต่งแร่ และตั้งโรงงานผลิตซิลิคอนเกรดเซลล์แสงอาทิตย์โดยแบ่งศึกษาเป็น 2 กรณี คือ 1.ศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตซิลิคอนเกรดเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยวิธี ECO-X 2. ศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตซิลิคอนเกรดเซลล์แสงอาทิตย์โดยการจำหน่ายแร่ควอตซ์ที่ได้จากเหมืองเพื่อผลิตเป็นซิลิคอนเกรดโลหกรรม และรับซื้อซิลิคอนเกรดโลหกรรมเพื่อนำมาผลิตเป็นซิลิคอนเกรดเซลล์แสงอาทิตย์ โดยระยะเวลาของเหมืองเท่ากับ 25 ปี โดยข้อสรุปของกรณีที่ 1 พบว่า NPV เท่ากับ 221,108.33 ล้านบาท IRR เท่ากับ 85% และระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 1 ปี 3 เดือน ข้อสรุปของกรณีที่ 2 พบว่า NPV เท่ากับ 143,162.34 ล้านบาท IRR เท่ากับ 46% และระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 2 ปี 2 เดือน จากข้อมูลดังกล่าวสรุปได้ว่าโครงการในกรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 นี้น่าสนใจที่จะลงทุน และมีความเป็นไปได้ในการลงทุน

บรรณานุกรม :
ปพน หลวงทุมมา . (2558). การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของแหล่งวัตถุดิบสำหรับการผลิตซิลิคอนเกรดเซลล์แสงอาทิตย์จากแหล่งแร่ควอตซ์ในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปพน หลวงทุมมา . 2558. "การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของแหล่งวัตถุดิบสำหรับการผลิตซิลิคอนเกรดเซลล์แสงอาทิตย์จากแหล่งแร่ควอตซ์ในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปพน หลวงทุมมา . "การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของแหล่งวัตถุดิบสำหรับการผลิตซิลิคอนเกรดเซลล์แสงอาทิตย์จากแหล่งแร่ควอตซ์ในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
ปพน หลวงทุมมา . การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของแหล่งวัตถุดิบสำหรับการผลิตซิลิคอนเกรดเซลล์แสงอาทิตย์จากแหล่งแร่ควอตซ์ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.