ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการเสริมโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ้งกุ้งในอาหารสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตของปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790)

หน่วยงาน กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการเสริมโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ้งกุ้งในอาหารสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตของปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790)
นักวิจัย : อัตรา ไชยมงคล , กมลรัตน์ ยงเจริญ , จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
คำค้น : ปลากะพงขาว , โปรตีนไฮโดรไลเสต , อาหารสำเร็จรูป , Seabass , hydrolysate protein , completed feed
หน่วยงาน : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัตรา ไชยมงคล , กมลรัตน์ ยงเจริญ , จีรรัตน์ เกื้อแก้ว . (2556). ผลการเสริมโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ้งกุ้งในอาหารสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตของปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790).
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ.
อัตรา ไชยมงคล , กมลรัตน์ ยงเจริญ , จีรรัตน์ เกื้อแก้ว . 2556. "ผลการเสริมโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ้งกุ้งในอาหารสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตของปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790)".
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ.
อัตรา ไชยมงคล , กมลรัตน์ ยงเจริญ , จีรรัตน์ เกื้อแก้ว . "ผลการเสริมโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ้งกุ้งในอาหารสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตของปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790)."
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ, 2556. Print.
อัตรา ไชยมงคล , กมลรัตน์ ยงเจริญ , จีรรัตน์ เกื้อแก้ว . ผลการเสริมโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ้งกุ้งในอาหารสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตของปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790). กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ; 2556.