ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ต้นทุนการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในสถาบัน : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ต้นทุนการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในสถาบัน : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ , The Cost of Institutional Long Term Care for Older Persons: a Case Study of Thammapakorn Social Welfare Development Center for Older Persons, Chiang Mai Province
นักวิจัย : วรเวศม์ สุวรรณระดา , ศิริพันธุ์ สาสัตย์ , นพพล วิทย์วรพงศ์ , สุภาภรณ์ คำเรืองฤทธิ์ , Worawet Suwanrada , Siriphan Sasat , Nopphol Witvorapong , Supaporn Kumruangrit
คำค้น : ผู้สูงอายุ--การสงเคราะห์ , ผู้สูงอายุ , Aged--Care--Thailand
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 10,2 (เม.ย.-มิ.ย. 2559) : 152-166 , 0858-9437 , http://hdl.handle.net/11228/4443
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาต้นทุนของการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2557 ประชากรของการศึกษาคือผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ที่ศูนย์ฯ ทั้งหมดจำนวน 104 ราย และกลุ่มตัวอย่างคือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาผู้อื่นในระดับปานกลางขึ้นไปจำนวน 24 ราย (N = 24) วิธีประมาณการต้นทุนใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม กระจายต้นทุนตามความต้องการได้รับบริการดูแลระยะยาวของผู้สูงอายุแต่ละคนในกลุ่มตัวอย่าง โดยเก็บข้อมูลด้วยการติดตามและบันทึกระดับการใช้ทรัพยากรในแต่ละกิจกรรมของกลุ่มตัวอย่างติดต่อกัน 72 ชั่วโมง ต้นทุนที่ประมาณค่าได้มี 2 ค่า แตกต่างกันตามกลุ่มข้อตกลงเบื้องต้นของการคำนวณค่าเสื่อมราคาของรายการต้นทุนที่เป็นอาคาร ยานพาหนะและครุภัณฑ์ ผลการศึกษาพบว่า ด้วยข้อตกลงเบื้องต้นของกลุ่มที่ 1 ผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นทั้งหมด (N = 19) พึ่งพาผู้อื่นในระดับมาก (N = 4) และพึ่งพาผู้อื่นในระดับปานกลาง (N = 1) จะมีค่าเฉลี่ยของต้นทุนเท่ากับ 461.39, 456.91 และ 445.20 บาทต่อคนต่อวัน ตามลำดับ และด้วยข้อตกลงเบื้องต้นของกลุ่มที่ 2 ผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นทั้งหมด พึ่งพาผู้อื่นในระดับมาก และพึ่งพาผู้อื่นในระดับปานกลาง จะมีค่าเฉลี่ยของต้นทุนเท่ากับ 449.89, 445.42 และ 433.71 บาทต่อคนต่อวัน ตามลำดับ โดยร้อยละ 17 ของต้นทุนดังกล่าวได้มาจากเงินบริจาค สะท้อนให้เห็นว่าการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในสถาบันโดยปราศจากแหล่งเงินสนับสนุนอื่นหรือทรัพยากรที่ไม่ใช่ตัวเงินจากแหล่งอื่น จะไม่สามารถทำให้เกิดบริการที่เทียบเท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

This study aimed to quantify the cost of institutional long-term care at Thammapakorn Social Welfare Development Center for Older Persons in Chiang Mai Province in 2014. The population of the study was all 104 older persons who lived at the center. The sample comprised 24 older persons with at least moderate dependence level as measured by activity of daily living or ADL scale (N = 24). Activity-based costing was used. Cost allocation was based on long-term care needs of each older person in the sample, documented through activity logs and records of resource utilization pertaining to each activity within 72 consecutive hours. Two sets of costs were estimated, depending on assumptions related to depreciation expenses of the following cost items: buildings, vehicles and equipment. It was found that, based on the first set of assumptions, the average costs of institutional long-term care for older persons with total ADL dependence (N = 19), with severe ADL dependence (N = 4) and with moderate ADL dependence (N = 1) were 461.39, 456.91 and 445.20 baht per person per day respectively. Based on the second set of assumptions, the average costs of institutional long-term care for older persons with total ADL dependence, with severe ADL dependence and with moderate ADL dependence were 449.89, 445.42 and 433.71 baht per person per day respectively. Approximately 17% of the estimated costs came from cash and non-cash donations. The results reflected the fact that the budget received from the government, without monetary and non-monetary support from other sources, would be insufficient for the level of long-term care being provided at the center.

บรรณานุกรม :
วรเวศม์ สุวรรณระดา , ศิริพันธุ์ สาสัตย์ , นพพล วิทย์วรพงศ์ , สุภาภรณ์ คำเรืองฤทธิ์ , Worawet Suwanrada , Siriphan Sasat , Nopphol Witvorapong , Supaporn Kumruangrit . (2559). ต้นทุนการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในสถาบัน : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วรเวศม์ สุวรรณระดา , ศิริพันธุ์ สาสัตย์ , นพพล วิทย์วรพงศ์ , สุภาภรณ์ คำเรืองฤทธิ์ , Worawet Suwanrada , Siriphan Sasat , Nopphol Witvorapong , Supaporn Kumruangrit . 2559. "ต้นทุนการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในสถาบัน : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วรเวศม์ สุวรรณระดา , ศิริพันธุ์ สาสัตย์ , นพพล วิทย์วรพงศ์ , สุภาภรณ์ คำเรืองฤทธิ์ , Worawet Suwanrada , Siriphan Sasat , Nopphol Witvorapong , Supaporn Kumruangrit . "ต้นทุนการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในสถาบัน : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559. Print.
วรเวศม์ สุวรรณระดา , ศิริพันธุ์ สาสัตย์ , นพพล วิทย์วรพงศ์ , สุภาภรณ์ คำเรืองฤทธิ์ , Worawet Suwanrada , Siriphan Sasat , Nopphol Witvorapong , Supaporn Kumruangrit . ต้นทุนการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในสถาบัน : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2559.