ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานผลิตเส้นหมี่ และเส้นก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานผลิตเส้นหมี่ และเส้นก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป
นักวิจัย : สุวลักษณ์ การยสิทธิ์
คำค้น : การควบคุมคุณภาพ , การจัดการโรงงาน , โรงงาน -- การควบคุมคุณภาพ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เหรียญ บุญดีสกุลโชค , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : 9746313223 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48659
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงวิธีการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานผลิตเส้นหมี่และเส้นก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป โดยระบบควบคุมคุณภาพที่ได้พัฒนาขึ้นนี้จะครอบคลุมในส่วนของการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพในระหว่างกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การจัดวางระบบควบคุมคุณภาพดังกล่าวประกอบด้วยขั้นตอนการวางแผนควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ และการวิเคราะห์ผลการควบคุมคุณภาพ โดยเริ่มตั้งแต่การกำเนิดจุดตรวจสอบ การกำหนดมาตรฐานคุณภาพ การเลือกเทคนิคในการควบคุม และการออกแบบแผ่นเก็บข้อมูลที่เหมาะสม ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ รวมทั้งแผนภูมิควบคุมที่ได้ หลังจากที่ได้ทดลองติดตั้งระบบคุณภาพใหม่เป็นเวลา 4 เดือน พบว่า ในส่วนของการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบนั้น ระบบคุณภาพใหม่ในสามารถคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพเข้าสู่กระบวนการผลิตได้มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากจำนวนครั้งของการปฏิเสธการรับข้าวซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของการผลิตเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมถึง 17% ส่วนการควบคุมคุณภาพในระหว่างกระบวนการผลิตนั้น พบว่า ในแต่ละขั้นตอนที่เคยมีปริมาณของเสียสูง และคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กำหนดนั้น อยู่ภายในการควบคุมมากขึ้น จำนวนของเสียที่เกิดขึ้นลดลง ถึงแม้ว่าจะมีคุณสมบัติบางประการที่ยังไม่อยู่ภายใต้มาตรฐานที่กำหนด แต่จากแผนภูมิก็แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่จะอยู่ภายใต้การควบคุมในไม่ช้า และในส่วนของภารควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ พบว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงมากขึ้น ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นลงลงจาก 10% เป็น 2% ซึ่งถือได้ว่าระบบคุณภาพที่ได้พัฒนาขึ้นนี้สามารถนำมาใช้ในการควบคุมคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม :
สุวลักษณ์ การยสิทธิ์ . (2538). การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานผลิตเส้นหมี่ และเส้นก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวลักษณ์ การยสิทธิ์ . 2538. "การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานผลิตเส้นหมี่ และเส้นก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวลักษณ์ การยสิทธิ์ . "การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานผลิตเส้นหมี่ และเส้นก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Print.
สุวลักษณ์ การยสิทธิ์ . การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานผลิตเส้นหมี่ และเส้นก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.