ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากำลังรับแรงเฉือนของแผ่นพื้นไร้คาน ที่มีช่องเปิดเสริมด้วยหมุดรับแรงเฉือน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากำลังรับแรงเฉือนของแผ่นพื้นไร้คาน ที่มีช่องเปิดเสริมด้วยหมุดรับแรงเฉือน
นักวิจัย : สมพร หนองผือ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ทักษิณ เทพชาตรี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746333461 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48519
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษากำลังรับแรงเฉือนของแผ่นพื้นไร้คานที่มีช่องเปิดเสริมด้วยหมุดรับแรงเฉือน การทดสอบกระทำบนแผ่นพื้นบริเวณจุดต่อภายในของเสาและพื้น โดยมีช่องเปิดรอบหัวเสาในลักษณะที่สมมาตรและนำหมุดรับแรงเฉือนมาจัดวางรอบหัวเสาในลักษณะที่แตกต่างกัน จากผลการศึกษาพบว่า หมุดรับแรงเฉือนสามารถใช้เป็นเหล็กเสริมรับแรงเฉือนและสามารถเพิ่มกำลังรับแรงเฉือนของจุดต่อพื้นและเสาได้ การจัดวางหมุดรับแรงเฉือนรอบหัวเสาและช่องเปิดควรจัดให้มีลักษณะที่สมมาตรรอบหัวเสา และควรจัดให้มีเส้นรอบรูปของหน้าตัดวิกฤตรอบเหล็กเสริมรับแรงเฉือนตัวนอกสุดให้มากที่สุด การทดสอบในแผ่นพื้นที่ไม่เสริมเหล็กรับแรงเฉือน พบว่าความชันของแนวแตกร้าว ณ จุดวิบัติจะทำมุมประมาณ 25°กับแนวราบ ส่วนในแผ่นพื้นที่เสริมด้วยเหล็กเสริมรับแรงเฉือนความชันของแนวแตกร้าวในบริเวณที่เสริมด้วยหมุดรับแรงเฉือนจะทำมุมประมาณ 30° -45° และเกิดการวิบัติที่บริเวณรอบนอกเหล็กเสริมรับแรงเฉือนโดยที่มีมุมของแนวแตกร้าวประมาณ25° นอกจานี้ยังพบว่าหน่วยแรงเฉือนที่เกิดขึ้นที่ระยะ d/2 จากขอบเสาจะมีค่าอยู่ระหว่าง 2.245√∫c'' ถึง 2.290 √∫c'' 'ซึ่งมีค่าที่ใกล้เคียงกับหน่วยแรงเฉือนที่เสนอโดย A.Ghali

บรรณานุกรม :
สมพร หนองผือ . (2539). การศึกษากำลังรับแรงเฉือนของแผ่นพื้นไร้คาน ที่มีช่องเปิดเสริมด้วยหมุดรับแรงเฉือน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมพร หนองผือ . 2539. "การศึกษากำลังรับแรงเฉือนของแผ่นพื้นไร้คาน ที่มีช่องเปิดเสริมด้วยหมุดรับแรงเฉือน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมพร หนองผือ . "การศึกษากำลังรับแรงเฉือนของแผ่นพื้นไร้คาน ที่มีช่องเปิดเสริมด้วยหมุดรับแรงเฉือน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
สมพร หนองผือ . การศึกษากำลังรับแรงเฉือนของแผ่นพื้นไร้คาน ที่มีช่องเปิดเสริมด้วยหมุดรับแรงเฉือน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.