ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกำลังแรงยึดแบบเฉือน/ปอกของแบรกเก็ตเซรามิกที่มีลักษณะของฐานต่างๆ กัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกำลังแรงยึดแบบเฉือน/ปอกของแบรกเก็ตเซรามิกที่มีลักษณะของฐานต่างๆ กัน
นักวิจัย : สมพิศ ตันสุวรรณนนท์
คำค้น : Orthodontic Appliance Design , Orthodontic Brackets , Ceramics , Dental Enamel , Dental Bonding , Tensile Strength , แบรกเก็ตเซรามิก , ทันตกรรมจัดฟัน , กำลังแรงยึดแบบเฉือน/ปอก (ทันตกรรม)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : รักพร เหล่าสุทธิวงษ์ , นิรมล ชำนาญนิธิอรรถ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746332627 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48518
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

วัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้คือเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยกำลังแรงยึดดแบบเฉือน/ปอกในขณะดีบอนด์แบรกเก็ตเซรามิกที่มีลักษณะของฐานแบรกเก็ตต่างๆ กัน ได้แก่ แบบพันธะเคมี (Transcend), แบบเชิงกล (Lumina) , แบบเชิงกลและพันธะเคมีร่วมกัน (Fascination) และแบบเชิงกลกับพันธะเคมีร่วมกันแต่ฐานทำจากวัสดุโพลิคาร์บอเนต (Ceramaflex) รวมทั้งศึกษาบริเวณที่มีความล้มเหลวในการยืดติดภายหลังการดีบอนด์แบรกเก็ตเซรามิกที่มีลักษณะของฐานแบรกเก็ตต่างๆ กัน ผลจากการศึกษานี้เพื่อให้ทันตแพทย์จัดฟันได้ใช้เป็นประโยชน์ในการพิจารณาเลือกแบรกเก็ตเซรามิกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ผู้ป่วย กลุ่มตัวอย่างเป็นแบรกเก็ตเซรามิกที่ใช้ในเทคนิคไดเร็กบอนด์สำหรับฟันกรามน้อย 4 กลุ่ม (Transcend, Lumina, Fascination, Ceramaflex) กลุ่มละ 60 ตัวอย่าง โดยเป็นแบรกเก็ตเซรามิกที่มีความกว้างของร่อง 0.018 นิ้วและมีลักษณะของฐานแตกต่างกันไปทั้ง 4 กลุ่มดังกล่าว คิดแบรกเก็ตเซรามิกลงบนผิวเคลือบฟันด้านใกล้แก้มของฟันกรามน้อยธรรมชาติด้วยวัสดุยืดติดชนิดบ่มตัวเองได้ (Concise) ทิ้งวัสดุให้แข็งตัว 10 นาทีแล้วจึงฝังฟันลงในท่อพวีซี จากนั้นจึงนำไปเก็บไว้ใน normal saline solution 0.9% ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 7 วันก่อนนำไปทดสอบด้วยเครื่องทดสอบทั่วไป DDS-1OT ความเร็วในการดึงทดสอบ 0.5 มม. ต่อนาที และจากนั้นจึงนำฟันกรามน้อยที่ผ่านการดึงทดสอบแล้วไปดูบริเวณที่มีความล้มเหลวในการยึดติดด้วยกล้องจุลทรรศน์สามมิติ จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1. แบรกเก็ตเซรามิกที่มีลักษณะของฐานต่างๆ กันมีค่าเฉลี่ยกำลังแรงยึดแบบเฉือน / ปอกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 โดยแบรกเก็ตเซรามิกที่มีลักษณะของฐานแบบพันธะเคมีจะให้ค่าเฉลี่ยกำลังแรงยึดแบบเฉือน / ปอกสูงสุด 2. แบรกเก็ตเซรามิกที่มีลักษณะของฐานต่างๆ กันจะมีบริเวณที่มีความล้มเหลวในการยึดติดภายหลังการคีบอนด์แบรกเก็ตต่างกันโดยฐานแบรกเก็ตเซรามิกแบบพันธะเคมีพบว่ามีการทำลายผิวเคลือบฟันมากถึง 13 ซี่และฐานแบรกเก็ตเซรามิกแบบเชิงกลและพันธะเคมีร่วมกันพบว่ามีการทำลายผิวเคลือบฟัน 4 ซี่

บรรณานุกรม :
สมพิศ ตันสุวรรณนนท์ . (2539). การศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกำลังแรงยึดแบบเฉือน/ปอกของแบรกเก็ตเซรามิกที่มีลักษณะของฐานต่างๆ กัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมพิศ ตันสุวรรณนนท์ . 2539. "การศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกำลังแรงยึดแบบเฉือน/ปอกของแบรกเก็ตเซรามิกที่มีลักษณะของฐานต่างๆ กัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมพิศ ตันสุวรรณนนท์ . "การศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกำลังแรงยึดแบบเฉือน/ปอกของแบรกเก็ตเซรามิกที่มีลักษณะของฐานต่างๆ กัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
สมพิศ ตันสุวรรณนนท์ . การศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกำลังแรงยึดแบบเฉือน/ปอกของแบรกเก็ตเซรามิกที่มีลักษณะของฐานต่างๆ กัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.