ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพและปัญหาการดำเนินงานกลุ่มควบคุมคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพและปัญหาการดำเนินงานกลุ่มควบคุมคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
นักวิจัย : ศิริลักษณ์ รัตนวงศ์วิจิตร
คำค้น : โรงเรียนประถมศึกษา -- การบริหาร , การควบคุมคุณภาพ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุมา สุคนธมาน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : 9745813885 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48529
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานกลุ่มควบคุมคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ใน 3 ด้านคือ ด้านสภาพการดำเนินงาน ด้านผลการดำเนินงาน และ ด้านความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน ผลการวิจัยซึ่งได้จากแบบสอบถามของผู้บริหาร จำนวน 104 คน ครู จำนวน 524 คน และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารในโรงเรียนที่ชนะการประกวดกลุ่มควบคุมคุณภาพ จำนวน 5 คน พบว่า ทั้งผู้บริหารและครู มีความคิดเห็นใน 3 ด้าน ดังนี้คือ 1) สภาพการดำเนินงานกลุ่มควบคุมคุณภาพ ผู้บริหารส่วนใหญ่นำกลุ่มควบคุมคุณภาพมาใช้ในโรงเรียนเพราะเป็นนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ โดยก่อนเริ่มได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ มีการจัดส่งคณะครูเข้ารับการอบรม ให้ครูจัดตั้งกลุ่ม และให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้วยการทำความเข้าใจกับครูในเรื่องนโยบาย ครูส่วนใหญ่จะเลือกเข้ากลุ่มที่มีสมาชิกอยู่ในสายงานเดียวกัน หัวข้อปัญหาส่วนใหญ่ที่เลือกมาแก้ไขเป็นปัญหาด้านการเรียนการสอน 2) ผลการดำเนินงานกลุ่มควบคุมคุณภาพ ปัญหาการดำเนินงานกลุ่มควบคุมคุณภาพที่เกิดจากผู้บริหารและครูนั้น ผู้บริหารส่วนใหญ่แก้ไขโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมทำการชี้แจงและร่วมวางแผนกับกลุ่มและครูส่วนใหญ่แก้ไขโดยการขอคำแนะนำจากผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารกลุ่มควบคุมคุณภาพ และผู้เชี่ยวชาญกลุ่มควบคุมคุณภาพ ส่งผลให้การดำเนินงานกลุ่มควบคุมคุณภาพมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3) ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานกลุ่มควบคุมคุณภาพผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นว่ากลุ่มควบคุมคุณภาพช่วยทำให้เกิดขวัญและกำลังใจในการทำงานที่ดีขึ้น และพัฒนาวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งคิดว่าเหมาะสมในการนำมาใช้กับระบบราชการ

บรรณานุกรม :
ศิริลักษณ์ รัตนวงศ์วิจิตร . (2535). สภาพและปัญหาการดำเนินงานกลุ่มควบคุมคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริลักษณ์ รัตนวงศ์วิจิตร . 2535. "สภาพและปัญหาการดำเนินงานกลุ่มควบคุมคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริลักษณ์ รัตนวงศ์วิจิตร . "สภาพและปัญหาการดำเนินงานกลุ่มควบคุมคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. Print.
ศิริลักษณ์ รัตนวงศ์วิจิตร . สภาพและปัญหาการดำเนินงานกลุ่มควบคุมคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2535.