ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพและความต้องการการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน : การศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพและความต้องการการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน : การศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักวิจัย : วรรณจรรย์ ศุภชาต
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : 9745689866 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48428
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพและความต้องการการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ของประชาชนอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเปรียบเทียบสภาพและความต้องการการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน : การศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามเขตตำบล ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ของประชาชนอำเภอเกาะสมุย ที่รัฐให้บริการมากที่สุดในแต่ละด้าน คือ ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาการรู้หนังสือ โดยกิจกรรมการศึกษาระดับประถมศึกษา ทำให้เยาวชนที่เรียนจบชั้นประถมปีที่ 6 สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ ด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม จริยธรรมและวัฒนธรรม โดยโรงเรียนร่วมมือกับชาวบ้านจัดกิจกรรมประเพณีในท้องถิ่น เช่น แห่เทียนเข้าพรรษา หรืองานประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น ด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข โดยโรงเรียนจัดโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและอาชีพ โดยเจ้าหน้าที่เกษตรเป็นผู้จัดอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรแก่เกษตรกร เช่น การใช้ปุ๋ย การใช้ยาปราบศัตรูพืช และด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเมือง การปกครอง โดยกิจกรรมปลูกฝังประชาธิปไตยในโรงเรียน เช่น การเลือกตั้งหัวหน้าชั้น โดยนักเรียนเป็นผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ส่วนกิจกรรมที่ประชาชนต้องการมากที่สุด ในแต่ละด้านดังกล่าวได้แก่ การศึกษาระดับประถมศึกษา ที่ทำให้เยาวชนที่เรียนจบชั้นประถมปีที่ 6 สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ การให้ความรู้ถึงอันตรายของการเสพยาเสพติดแก่นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป การให้บริการเสริมภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ แก่นักเรียน เช่น โรคหัดเยอรมัน ไข้ไทฟอยด์ อหิวาตกโรค ฯลฯ โดยความร่วมมือของโรงเรียนและฝ่ายอนามัย การฝึกอบรมวิชาชีพแก่ประชาชนที่ยังว่างงาน การให้ความรู้เรื่องกฎหมายแก่ประชาชน เช่น กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินหรืออื่นๆ ผลการเปรียบเทียบสภาพและความต้องการการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอเกาะสมุย จำแนกตามเขตตำบลปรากฏว่า การให้บริการการศึกษา ของรัฐทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนกับความต้องการของประชาชนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 โดยระดับความต้องการของประชาชนสูงกว่าการบริการของรัฐในกิจกรรมส่วนใหญ่

บรรณานุกรม :
วรรณจรรย์ ศุภชาต . (2531). สภาพและความต้องการการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน : การศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรรณจรรย์ ศุภชาต . 2531. "สภาพและความต้องการการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน : การศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรรณจรรย์ ศุภชาต . "สภาพและความต้องการการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน : การศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
วรรณจรรย์ ศุภชาต . สภาพและความต้องการการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน : การศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.