ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดทางการเมืองของกุหลาบ สายประดิษฐ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดทางการเมืองของกุหลาบ สายประดิษฐ์
นักวิจัย : สมชัย ศรีเจริญเวช
คำค้น : กุหลาบ สายประดิษฐ์, 2448-2517 , ศรีบูรพา , ศรีบูรพา -- กิจกรรมทางการเมือง , ประชาธิปไตย , วารสารไทย , หนังสือพิมพ์ -- ไทย , หนังสือพิมพ์กับการเมือง -- ไทย , สังคมนิยม , สิทธิมนุษยชน , ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- กรุงรัตนโกสินทร์, 2467-2501
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิทยา สุจริตธนารักษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : 9745764477 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48705
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงความคิดทางการเมืองของกุหลาบ สายประดิษฐ์ ซึ่งเป็นนักประพันธ์ นักคิด และนักหนังสือพิมพ์สำคัญคนหนึ่งของไทย จากการศึกษาโดยวิธีการสำรวจเอกสาร ผู้ศึกษาพบว่า ความคิดของกุหลาบยืนหยัดอยู่อย่างมั่นคงที่จะพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของประชาชนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ กุหลาบเทิดทูนและเชื่อมั่นในหลักการแห่งความมีอิสรภาพ เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกันของมนุษย์ โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ และระบอบการเมืองที่บุคคลสังกัดอยู่ เขาจึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการกระทำใดๆ ของรัฐบาล เจ้าหน้าที่บ้านเมือง บุคคล หรือคณะบุคคล ที่จะเป็นการกดขี่บังคับริดรอนเสรีภาพของประชาชน เขาคัดค้านการดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลที่นำเอาประเทศไปผูกพันอยู่กับผลประโยชน์ของจักรวรรดิ์นิยมอเมริกา เนื่องด้วยเขาเห็นว่าสิ่งนี้เองที่เป็นที่มาของความเสียหายที่เกิดขึ้นในชาติ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ลักษณะเด่นของความคิดของกุหลาบก็คือ การนำเอาแนวความคิดทางพุทธศาสนามาเชื่อมโยงเข้ากับความพยายามแสวงหาสังคมที่ดีเพื่อชีวิตที่ดีของประชาชน กุหลาบได้นำเอาหลักการทางพุทธศาสนาเข้ามาร้อยรัดอย่างเหมาะสมกับการอธิบายสภาพสังคมตามหลักการของประชาธิปไตยและสังคมนิยม เขาเห็นว่า ระบบการเมืองที่ดีและเป็นคุณแก่ประชาชนจะต้องเป็นการเมืองที่มีธรรมะ

บรรณานุกรม :
สมชัย ศรีเจริญเวช . (2532). ความคิดทางการเมืองของกุหลาบ สายประดิษฐ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมชัย ศรีเจริญเวช . 2532. "ความคิดทางการเมืองของกุหลาบ สายประดิษฐ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมชัย ศรีเจริญเวช . "ความคิดทางการเมืองของกุหลาบ สายประดิษฐ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
สมชัย ศรีเจริญเวช . ความคิดทางการเมืองของกุหลาบ สายประดิษฐ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.