ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียนในประเทศไทย พุทธศักราช 2519 ถึง 2529

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียนในประเทศไทย พุทธศักราช 2519 ถึง 2529
นักวิจัย : สุรเดช พันธุ์วิเศษ
คำค้น : วิทยานิพนธ์ -- การวิเคราะห์ , การวิเคราะห์เนื้อหา , การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- วิจัย , วิจัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุ่นตา นพคุณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : 9745698806 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48493
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ในประเทศไทย ตั้งแต่ปีแรกที่มีวิทยานิพนธ์เผยแพร่ คือ ปี พ.ศ. 2519 จนถึงปีพ.ศ. 2529 ด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณ วิทยานิพนธ์ที่นำมาวิเคราะห์มีทั้งหมด 242 เล่ม เป็นวิทยานิพนธ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 เล่ม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 36 เล่ม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 42 เล่ม และมหาวิทยาลัยศิลปากร 138 เล่ม ผู้วิจัยใช้แบบวิเคราะห์และคู่มือวิเคราะห์ที่สร้างขึ้นเอง เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจงนับความถี่และคำนวณค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ทำวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต สาขาศึกษานอกระบบโรงเรียน ส่วนมากมีอาชีพรับราชการครูหรืออาจารย์ ประกอบอาชีพส่วนตัวหรือทำงานองค์กรเอกชนน้อยที่สุด และไม่มีใครทำงานรัฐวิสาหกิจ ประเภทการวิจัยในวิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงบรรยายซึ่งมีลักษณะเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียนประเภทอื่นๆ มากที่สุด และเกี่ยวกับปรัชญา อุดมการณ์ นโยบายและแผน น้อยที่สุด เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมากที่สุดแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลมากที่สุดคือค่าความถี่ ร้อยละและอัตราส่วน ในสถิติภาคบรรยายและค่าทีหรือซี ในสถิติภาคสรุปอ้างอิงประชากรที่ใช้มากที่สุดคือกลุ่มผู้เรียน ผู้ร่วมโครงการหรือกิจกรรม ส่วนพื้นที่นั้น วิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่ใช้พื้นที่ทำวิจัยในเขตกรุงเทพมหานคร

บรรณานุกรม :
สุรเดช พันธุ์วิเศษ . (2532). การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียนในประเทศไทย พุทธศักราช 2519 ถึง 2529.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรเดช พันธุ์วิเศษ . 2532. "การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียนในประเทศไทย พุทธศักราช 2519 ถึง 2529".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรเดช พันธุ์วิเศษ . "การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียนในประเทศไทย พุทธศักราช 2519 ถึง 2529."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
สุรเดช พันธุ์วิเศษ . การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียนในประเทศไทย พุทธศักราช 2519 ถึง 2529. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.