ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาทรรศนะของผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองการปกครอง ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อประสบการณ์การเรียนด้านประชาธิปไตย ในการศึกษาภาคบังคับพุทธศักราช 2542

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาทรรศนะของผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองการปกครอง ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อประสบการณ์การเรียนด้านประชาธิปไตย ในการศึกษาภาคบังคับพุทธศักราช 2542
นักวิจัย : สุจิตรา จันโทภาส
คำค้น : ประชาธิปไตย -- การศึกษาและการสอน , กิจกรรมการเรียนการสอน , การศึกษาภาคบังคับ -- ไทย , พหุสังคม , พยากรณ์การเมือง , ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- กรุงรัตนโกสินทร์, 2542
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สำลี ทองธิว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : 9745671643 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48083
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาทรรศนะของผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองการปกครองที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อประสบการณ์การเรียนด้านประชาธิปไตยในการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2542 โดยใช้เทคนิคเดลฟาย ดำเนินการวิจัยโดยใช้วิธีศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิดและแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ช่วงคะแนน ตัวอย่างประชากร ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางการเมืองและผู้ที่มีประสบการณ์การสอนไม่ต่ำกว่า 3 ปี ในสถาบันอุดมศึกษาไทย คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาการปกครอง ผลการวิจัยปรากฎว่า สภาพการเมืองการปกครองในพุทธศักราช 2542 กลุ่มธุรกิจมีบทบาทางการเมืองเพิ่มขึ้นและมีสภาพสังคมแบบพหุนิยมมากขึ้น มีการรวมกลุ่มแสวงหา ผลประโยชน์มากขึ้น โดยมีรัฐบาลทำหน้าที่ประสานประโยชน์ระหว่างกลุ่ม รัฐสภาทำงานอย่างมีระบบและแผนงานยิ่งขึ้นและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีคุณภาพและมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ประชาชนมีจิตสำนึกทางการเมืองสูงขึ้น คำนึงถึงสิทธิและการรวมกลุ่มเพื่อการต่อรองมากขึ้น จะมีการคอร์รัปชั่นโดยอาศัยความชอบธรรมและกฎหมายเป็นเครื่องมือ การเมืองไทยจะมีความสัมพันธ์อย่างมากกับการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะในเขตเอเชีย-แปซิฟิก การจัดประสบการณ์การเรียนในการศึกษาภาคบังคับควรคำนึงถึงความรู้ในเรื่องสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง, การปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยเน้นเรื่องสิทธิและเสรีภาพ, กระบวนการประชาธิปไตย, บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ในระบอบประชาธิปไตย, การเมืองเปรียบเทียบ, ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกความคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เพื่อให้มีบุคลิกภาพประชาธิปไตยที่ตระหนักในสิทธิทางการเมืองและใช้สิทธินั้นตามหลักการประชาธิปไตย วิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นอย่างมีเหตุผลและสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ การจัดการศึกษาภาคบังคับควรจัดให้สอดคล้องและต่อเนื่องทั้ง 3 ระดับคือ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาโดยเฉพาะระดับประถมศึกษาควรปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้มั่นคง

บรรณานุกรม :
สุจิตรา จันโทภาส . (2533). การศึกษาทรรศนะของผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองการปกครอง ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อประสบการณ์การเรียนด้านประชาธิปไตย ในการศึกษาภาคบังคับพุทธศักราช 2542.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุจิตรา จันโทภาส . 2533. "การศึกษาทรรศนะของผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองการปกครอง ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อประสบการณ์การเรียนด้านประชาธิปไตย ในการศึกษาภาคบังคับพุทธศักราช 2542".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุจิตรา จันโทภาส . "การศึกษาทรรศนะของผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองการปกครอง ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อประสบการณ์การเรียนด้านประชาธิปไตย ในการศึกษาภาคบังคับพุทธศักราช 2542."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.
สุจิตรา จันโทภาส . การศึกษาทรรศนะของผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองการปกครอง ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อประสบการณ์การเรียนด้านประชาธิปไตย ในการศึกษาภาคบังคับพุทธศักราช 2542. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2533.