ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แบบการเรียนของนักเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์โอลิมปิค

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แบบการเรียนของนักเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์โอลิมปิค
นักวิจัย : วิชาญ เลิศลพ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุนทร ช่วงสุวนิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : 9745812897 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48773
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแบบการเรียนของนักเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์โอลิมปิค แบบการเรียนที่ศึกษาจำแนกเป็น 4 แบบ ตามหลักของเดวิด เอ คอล์บ ตัวอย่างประชากรเป็นนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ จำนวน 99 คน ที่สอบคัดเลือกผานเกณฑ์กาคัดเลือกนักเรียน เข้ารับการอบรมเข้มในโครงการวิทยาศาสตร์โอลิมปิค ปีการศึกษา 2533 และ 2534 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสำรวจลักษณะการเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยได้ดัดแปลงมาจากแบบสำรวจแบบการเรียนของ เดวิด เอ คอล์บ (David A. Kolb) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.93 ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์โอลิมปิค มีแบบการเรียนเรียงลำดับดังนี้ คือ แบบปรับปรุง แบบดูดซึม แบบคิดอเนกนัย และแบบคิดเอกนัย 2. นักเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์โอลิมปิคที่จำแนกตามสาขาวิชาต่างๆ มีแบบการเรียนดังต่อไปนี้ 2.1 นักเรียนฟิสิกส์โอลิมปิค มีแบบการเรียน เรียงลำดับดังนี้ คือ แบบดูดซึม แบบปรับปรุง แบบคิดเอกนัย และแบบคิดอเนกนัย 2.2 นักเรียนเคมีโอลิมปิคมีแบบการเรียนเรียงลำดับดังนี้ คือ แบบปรับปรุง แบบคิดอเนกนัย แบบดูดซึม และแบบคิดเอกนัย 2.3 นักเรียนชีววิทยาโอลิมปิคมีแบบการเรียนเรียงลำดับดังนี้ คือ แบบปรับปรุง แบบคิดอเนกนัย แบบดูดซึม และแบบคิดเอกนัย

บรรณานุกรม :
วิชาญ เลิศลพ . (2535). แบบการเรียนของนักเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์โอลิมปิค.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิชาญ เลิศลพ . 2535. "แบบการเรียนของนักเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์โอลิมปิค".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิชาญ เลิศลพ . "แบบการเรียนของนักเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์โอลิมปิค."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. Print.
วิชาญ เลิศลพ . แบบการเรียนของนักเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์โอลิมปิค. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2535.