ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แหล่งและประเภทของหัวขัอวิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แหล่งและประเภทของหัวขัอวิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัย : สนธยาพร พรจินดา
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : 9745696153 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49100
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแหล่งและประเภทของหัวข้อวิทยานิพนธ์ รวมทั้งกระบวนการแสวงหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำแนกตามกลุ่ม สาขาวิชา โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษานั้นเป็นมหาบัณฑิตทางครุศาสตร์ จำนวน 538 คน และวิทยานิพนธ์ระดับครุศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 538 เล่ม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามส่งทางไปรษณีย์ และแบบบันทึกข้อมูล ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยคำนวณความถี่ ร้อยละ ไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์ความมีเงื่อนไข ข้อค้นพบที่ได้มีดังนี้ 1. มหาบัณฑิตส่วนใหญ่ได้หัวข้อวิทยานิพนธ์มาจากบทคัดย่อ หรือข้อเสนอแนะของวิทยานิพนธ์หรือรายงานวิจัย 2. วิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรยายสภาพของตัวแปร โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย 3. มหาบัณฑิตส่วนใหญ่ได้หัวข้อวิทยานิพนธ์หลังจากศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว โดยก่อนที่จะได้หัวข้อวิทยานิพนธ์นั้นมหาบัณฑิตมีเรื่องที่เคยสนใจมาก่อนประมาณ 1-3 เรื่อง และใช้เวลาประมาณ 3 เดือน เพื่อพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์จนเป็นโครงการเสนอวิทยานิพนธ์

บรรณานุกรม :
สนธยาพร พรจินดา . (2531). แหล่งและประเภทของหัวขัอวิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สนธยาพร พรจินดา . 2531. "แหล่งและประเภทของหัวขัอวิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สนธยาพร พรจินดา . "แหล่งและประเภทของหัวขัอวิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
สนธยาพร พรจินดา . แหล่งและประเภทของหัวขัอวิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.