ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ต้นทุนของการรวมคณะนิเทศงานโรคเรื้อนเข้ากับวัณโรค และรูปแบบเส้นทางการนิเทศงานที่เหมาะสม : กรณีศึกษาสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 6 จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ต้นทุนของการรวมคณะนิเทศงานโรคเรื้อนเข้ากับวัณโรค และรูปแบบเส้นทางการนิเทศงานที่เหมาะสม : กรณีศึกษาสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 6 จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา
คำค้น : ต้นทุน , การนิเทศ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมคิด แก้วสนธิ , เกรียงศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : 9746313339 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48291
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนการนิเทศงานโรคเรื้อนและวัณโรคระหว่างการนิเทศแบบคณะนิเทศงานร่วมกับแบบแยกคณะนิเทศงาน ประเมินต้นทุนในการรวมคณะนิเทศงานโรคเรื้อนกับคณะนิเทศงานวัณโรคเป็นคณะนิเทศงานร่วมโดยผนวกเข้าเป็นงานประจำ และกำหนดรูปแบบเส้นทางการนิเทศงานที่เหมาะสมสำหรับการนิเทศงานแบบคณะนิเทศงานร่วม สำหรับการเปรียบเทียบต้นทุนระหว่างการนิเทศงาน 2 แบบนั้นพิจารณาต้นทุนรวม ต้นทุนต่อวันของการนิเทศงาน 1 รอบ ต้นทุนต่อผู้ได้รับการนิเทศงาน 1 คนต่อวันต่อรอบ และต้นทุนต่อผู้ป่วย 1 รายที่ตรวจพบ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์โดยศึกษาและการนิเทศงานประจำปีงบประมาณ 2537 ของศูนย์โรคเรื้อนและศูนย์วัณโรคในสังกัดสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 6 ขอนแก่น ในพื้นที่ทดลองจังหวัดขอนแก่น (6 อำเภอ) พื้นที่ควบคุมจังหวัดเลยและจังหวัดหนองคาย (จังหวัดละ 3 อำเภอ) โดยเก็บข้อมูลย้อนหลังจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ผลการวิจัยพบว่า การนิเทศงานแบบคณะนิเทศงานร่วมมีต้นทุนต่ำกว่าการนิเทศงานแบบแยกและนิเทศงาน โดยการนิเทศงานแบบคณะนิเทศงานร่วมมีต้นทุนรวมเท่ากับ 25,241.58 บาท ส่วนการนิเทศงานแบบแยกคณะนิเทศงานมีต้นทุนรวมเท่ากับ 41,334.12 บาท และต้นทุนรวมในการผนวกคณะนิเทศงานโรคเรื้อนเข้ากับคณะนิเทศงานวัณโรคในพื้นที่ทดลองเท่ากับ 58,058.11 บาท รูปแบบเส้นทางที่เหมาะสมของการนิเทศงานโดยคณะนิเทศงานร่วมนั้น ศึกษาเส้นทางของการนิเทศงานในจังหวัดขอนแก่น โดยใช้วิธีการของ Heuristic Programming ได้เส้นทาง 10 เส้นทาง สำหรับการนิเทศงานโรงพยาบาล 20 แห่ง รวมระยะทางทั้งสิ้น 1,721 กิโลเมตร

บรรณานุกรม :
สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา . (2538). การวิเคราะห์ต้นทุนของการรวมคณะนิเทศงานโรคเรื้อนเข้ากับวัณโรค และรูปแบบเส้นทางการนิเทศงานที่เหมาะสม : กรณีศึกษาสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 6 จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา . 2538. "การวิเคราะห์ต้นทุนของการรวมคณะนิเทศงานโรคเรื้อนเข้ากับวัณโรค และรูปแบบเส้นทางการนิเทศงานที่เหมาะสม : กรณีศึกษาสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 6 จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา . "การวิเคราะห์ต้นทุนของการรวมคณะนิเทศงานโรคเรื้อนเข้ากับวัณโรค และรูปแบบเส้นทางการนิเทศงานที่เหมาะสม : กรณีศึกษาสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 6 จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Print.
สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา . การวิเคราะห์ต้นทุนของการรวมคณะนิเทศงานโรคเรื้อนเข้ากับวัณโรค และรูปแบบเส้นทางการนิเทศงานที่เหมาะสม : กรณีศึกษาสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 6 จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.