ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะที่สุดสำหรับโครงถักระนาบ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะที่สุดสำหรับโครงถักระนาบ
นักวิจัย : สุวัฒน์ ถิรเศรษฐ์
คำค้น : โครงถักระนาบ , การออกแบบโครงสร้าง , การโปรแกรมเชิงเส้น , แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ , การออกแบบน้ำหนักน้อยที่สุด , คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ทักษิณ เทพชาตรี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : 9745761761 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48827
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการพัฒนาวิธีการคำนวณออกแบบอย่างเหมาะที่สุดสำหรับโครงถักระนาบซึ่งรวมพฤติกรรมการโก่งเดาะสำหรับชิ้นส่วนรับแรงอัด โดยใช้เงื่อนไขบังคับหน่วยแรงเงื่อนไขบังคับการเปลี่ยนตำแหน่ง และเงื่อนไขบังคับรอง เป็นขอบเขตในการออกแบบขนาดชิ้นส่วนของโครงถักเหล็ก เพื่อให้ได้น้ำหนักหรือปริมาตรรวมของโครงสร้างที่น้อยที่สุด แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ในส่วนเงื่อนไขบังคับหน่วยแรงและการเปลี่ยนตำแหน่งถูกสร้างมาจากการประมาณค่าแรงและการเปลี่ยนตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลงไปต่อพื้นที่หน้าตัดของชิ้นส่วนที่เปลี่ยนแปลงไป โดยประมาณมาจากอันดับแรกของอนุกรมเทเลอร์ จากนั้นจึงใช้กำหนดการเชิงเส้นแก้ปัญหาโดยวิธีซิมเพล็กซ์ได้ค่าตัวแปรออกแบบ การทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เริ่มตั้งแต่สมมุติขนาดชิ้นส่วน วิเคราะห์โครงสร้าง ปรับขนาดชิ้นส่วนเพื่อให้อยู่ในช่วงที่เป็นไปได้ สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แก้หาตัวแปรโดยวิธีซิมเพล็กซ์ นำตัวแปรที่ได้ย้อนกลับไปวิเคราะห์โครงสร้าง การทำงานจะซ้ำอยู่อย่างนี้จนกระทั้งคำตอบจะเข้าสู่จุดที่เหมาะที่สุด งานวิจัยนี้ทำให้สามารถคำนวณออกแบบโครงถักระนาบได้ทุกรูปแบบ ทั้งโครงสร้างดีเทอมิเนตและอินดีเทอมิเนต และจะให้โครงถักระนาบที่ให้ปริมาตรรวมประหยัดลงกว่าการคำนวณออกแบบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันประมาณ 10-14% สำหรับโครงถักอินดีเทอมิเนต ส่วนโครงถักดีเทอมิเนตจะให้ประมาตรรวมเท่ากัน

บรรณานุกรม :
สุวัฒน์ ถิรเศรษฐ์ . (2532). การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะที่สุดสำหรับโครงถักระนาบ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวัฒน์ ถิรเศรษฐ์ . 2532. "การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะที่สุดสำหรับโครงถักระนาบ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวัฒน์ ถิรเศรษฐ์ . "การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะที่สุดสำหรับโครงถักระนาบ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
สุวัฒน์ ถิรเศรษฐ์ . การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะที่สุดสำหรับโครงถักระนาบ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.