ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์โครงการรับนิสิตวิทยาศาสตร์โดยวิธีพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์โครงการรับนิสิตวิทยาศาสตร์โดยวิธีพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัย : สุวัชรี อินทรวิจิตร
คำค้น : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โครงการรับนิสิตวิทยาศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ , นโยบายกำลังคน -- ไทย , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุกัญญา โฆวิไลกูล , ประไพพิศ มงคลรัตน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : 9745770507 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48207
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงการรับนิสิตวิทยาศาสตร์โดยวิธีพิเศษ ซึ่งประกอบด้วยนิสิตทุนและนิสิต วพ.1 ด้วยการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ วิธีการคัดเลือก วิธีดำเนินการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตโครงการกับนิสิตปกติ ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ผู้เกี่ยวข้องและนิสิตโครงการ ศึกษาปัญหาอุปสรรครวมทั้งแนวทางแก้ไข ผลการวิจัย พบว่า 1. โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และเพื่อแก้ไขปัญหานิสิตออกกลางคัน วิธีการคัดเลือกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะได้นิสิตที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ ในการจัดเรียนการสอนปรากฏว่าไม่แตกต่างจากนิสิตปกติ และนิสิตทุนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างภาคการศึกษาดีอย่างสม่ำเสมอทุกรุ่น แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างภาคการศึกษาของนิสิต วพ. 1 ทุกรุ่นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่สถิติที่ระดับ .05 สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหานิสิตออกกลางคันได้ผล เพราะนิสิตโครงการมีอัตราการออกกลางคันน้อยกว่านิสิตปกติ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตทุน นิสิต วพ.1 และนิสิตปกติ ที่ศึกษาในชั้นปีเดียวกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่นิสิตทุนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตวพ.1 และนิสิตปกติไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ผู้บริหารและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ให้ความสนับสนุนโครงการนี้ เพราะเห็นว่าทำให้ได้นักเรียนที่มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์เข้ามาศึกษา และเสนอว่าควรมีการปรับปรุงวิธีดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ และการกำหนด เกณฑ์การรับสมัคร อย่างไรก็ตามไม่ควรมีการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เป็นพิเศษแก่นิสิตโครงการ นิสิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่ได้เข้ามาศึกษาในโครงการนี้ เพราะได้ศึกษาในสาขาวิชาที่ต้องการศึกษา และสมัครใจที่จะศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ต่อไปจำสำเร็จการศึกษา ส่วนใหญ่เห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์ เพราะสามารถผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีพื้นฐานความสนใจทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นกำลังของประเทศชาติในอนาคต

บรรณานุกรม :
สุวัชรี อินทรวิจิตร . (2533). การวิเคราะห์โครงการรับนิสิตวิทยาศาสตร์โดยวิธีพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวัชรี อินทรวิจิตร . 2533. "การวิเคราะห์โครงการรับนิสิตวิทยาศาสตร์โดยวิธีพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวัชรี อินทรวิจิตร . "การวิเคราะห์โครงการรับนิสิตวิทยาศาสตร์โดยวิธีพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.
สุวัชรี อินทรวิจิตร . การวิเคราะห์โครงการรับนิสิตวิทยาศาสตร์โดยวิธีพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2533.