ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาวะทางสุขภาพของนักเรียนที่เริ่มเข้าสู่ระบบประถมศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาวะทางสุขภาพของนักเรียนที่เริ่มเข้าสู่ระบบประถมศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิจัย : สุวลัย วัชรกาฬ
คำค้น : อนามัยเด็ก , นักเรียน -- สุขภาพและอนามัย , นครศรีธรรมราช
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุมน อมรวิวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : 9745631159 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48060
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจสภาวะสุขภาพของนักเรียนที่เริ่มเข้าสู่ระบบประถมศึกษา ในโรงเรียนในเขตเมือง และเขตชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งเปรียบเทียบสภาวะสุขภาพของนักเรียน จำแนกตามเพศของนักเรียน ขนาดและที่ตั้งของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างประชากร คือ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2526 จำนวน 360 คน เป็นชาย 180 เป็นหญิง 180 คน ซึ่งได้มาโดยการใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชากรแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบบันทึกสุขภาพซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อใช้บันทึกผลการตรวจสุขภาพของนักเรียนที่เป็นตัวอย่างประชากร วิเคราะห์ข้อมูลโดยการคำนวณหาค่าร้อยละ ค่าไคสแควร์ (X2) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย โดยการทดสอบค่าที (t – test) ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนที่เริ่มเข้าสู่ระบบประถมศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่มีสภาวะสุขภาพทางด้านต่าง ๆ โดยทั่วไปอยู่ในระดับปกติเป็นส่วนใหญ่ 2. โรคที่พบมากที่สุดคือ โรคฟันซึ่งมีถึงร้อยละ 80.0 ของนักเรียนชาย ร้อยละ 58.9 ของนักเรียนหญิง ในโรงเรียนในเขตชนบท และร้อยละ 85.6 ของนักเรียนชาย ร้อยละ 82.2 ของนักเรียนหญิงในโรงเรียนในเขตเมือง โรคที่พบอันดับรองลงมาได้แก่ โรคผิวหนัง โรคช่องจมูกอักเสบ และการขาดสารอาหารตามลำดับ 3. นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียน ซึ่งมีขนาด และที่ตั้งต่างกัน มีสภาวะสุขภาพทางด้านต่าง ๆ ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นสุขภาพทางด้านฟัน ซึ่งผลจากการเปรียบเทียบค่าร้อยละ ปรากฏว่านักเรียนทั้งชายและหญิง ในโรงเรียนในเขตเมือง มีสุขภาพทางด้านฟันไม่ปกติมากกว่านักเรียนชายและหญิงในโรงเรียนในเขตชนบท 4. นักเรียนชายอายุ 6, 7, 8 ปี และนักเรียนหญิง 6, 7 ปี มีน้ำหนักเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ของขนาดสัดส่วนเด็กไทย ส่วนนักเรียนหญิงอายุ 8 ปี มีน้ำหนัก เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติ 5. นักเรียนชายอายุ 6, 7, 8 ปี และนักเรียนหญิงอายุ 6, 7 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ย ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของขนาดสัดส่วนเด็กไทย ส่วนนักเรียนหญิงอายุ 8 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติ

บรรณานุกรม :
สุวลัย วัชรกาฬ . (2527). สภาวะทางสุขภาพของนักเรียนที่เริ่มเข้าสู่ระบบประถมศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวลัย วัชรกาฬ . 2527. "สภาวะทางสุขภาพของนักเรียนที่เริ่มเข้าสู่ระบบประถมศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวลัย วัชรกาฬ . "สภาวะทางสุขภาพของนักเรียนที่เริ่มเข้าสู่ระบบประถมศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
สุวลัย วัชรกาฬ . สภาวะทางสุขภาพของนักเรียนที่เริ่มเข้าสู่ระบบประถมศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.