ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์และประเมินหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ส 605

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์และประเมินหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ส 605
นักวิจัย : วรัญญา สวัสดิบุตร
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ลาวัณย์ วิทยาวุฑฒิกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : 9745761362 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48468
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) วิเคราะห์และประเมินหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ส 605 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 4 เล่ม ที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ใช้เป็นหนังสือเรียนในโรงเรียนซึ่งจัดพิมพ์โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเซ็นทรัลเอ็กซ์เพรสศึกษา สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช และสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ ในด้านการจัดทำรูปเล่มและการพิมพ์ ด้านเนื้อหาของหนังสือเรียน ด้านการเขียนและการใช้ภาษา และด้านเครื่องช่วยการเรียนการสอน 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผู้ใช้หนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ส 605 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับคุณภาพของหนังสือเรียนทั้ง 4 ด้านดังกล่าว โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์และประเมินหนังสือเรียนกับแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้ใช้หนังสือเรียนรายวิชานี้ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นและได้รับการปรับปรุงแก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนำเสนอผลในรูปของตารางประกอบคำอธิบาย ผลการวิจัยพบว่า 1) การวิเคราะห์และประเมินหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ส 605 ตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้น พบว่า หนังสือเรียนของสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์มีคุณภาพโดยส่วนรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนหนังสือเรียนรายวิชาเดียวกันของสำนักพิมพ์อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดี 2) ครูผู้ใช้หนังสือเรียนวิชาสังคม ส 605 มีความคิดเห็นว่าหนังสือเรียนของห้างหุ้นส่วนเซ็นทรัลเอ็กซ์เพรสศึกษา มีคุณภาพโดยส่วนรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนหนังสือเรียนรายวิชาเดียวกันของสำนักพิมพ์อื่นๆ มีคุณภาพโดยส่วนรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดี

บรรณานุกรม :
วรัญญา สวัสดิบุตร . (2532). การวิเคราะห์และประเมินหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ส 605.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรัญญา สวัสดิบุตร . 2532. "การวิเคราะห์และประเมินหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ส 605".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรัญญา สวัสดิบุตร . "การวิเคราะห์และประเมินหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ส 605."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
วรัญญา สวัสดิบุตร . การวิเคราะห์และประเมินหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ส 605. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.