ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เนื้อหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหนังสือเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เนื้อหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหนังสือเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นักวิจัย : วรวดี หมื่นสุกแสง
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จันทรเพ็ญ เชื้อพานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : 9745785067 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48091
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 6 เล่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ ตารางวิเคราะห์เนื้อหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามระดับของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่และร้อยละ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั้ง 6 เล่ม มีเนื้อหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับที่ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากที่สุด คือ มีอยู่ร้อยละ 54.26 รองลงมา คือ ระดับที่ให้รู้จักคิด รู้จักแก้ไขปรับปรุงและสร้างสิ่งต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ร้อยละ 37.52 และระดับที่ส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยี ร้อยละ 10.12 2. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ทั้ง 6 เล่ม มีเนื้อหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์มากที่สุด คือมีอยู่ร้อยละ 44.85 รองลงมาคือ สาขาวิชาชีววิทยา ร้อยละ 30.19 และมีเนื้อหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาเคมีน้อยที่สุด คือมีอยู่ร้อยละ 24.96

บรรณานุกรม :
วรวดี หมื่นสุกแสง . (2534). การวิเคราะห์เนื้อหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหนังสือเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรวดี หมื่นสุกแสง . 2534. "การวิเคราะห์เนื้อหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหนังสือเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรวดี หมื่นสุกแสง . "การวิเคราะห์เนื้อหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหนังสือเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Print.
วรวดี หมื่นสุกแสง . การวิเคราะห์เนื้อหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหนังสือเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2534.