ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเบื้องต้นของการก่อสร้างเขื่อนเตี้ยขวางลำน้ำแควน้อย ท้ายเขื่อนเขาแหลม สำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเบื้องต้นของการก่อสร้างเขื่อนเตี้ยขวางลำน้ำแควน้อย ท้ายเขื่อนเขาแหลม สำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้า
นักวิจัย : ศิริชัย ศักดิ์สิริโกศล
คำค้น : ไฟฟ้าพลังน้ำ , เขื่อนเขาแหลม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เสรี จันทรโยธา , นิวัตต์ ดารานันทน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : 9746315382 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48169
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

การศึกษาเบื้องต้นของการก่อสร้างเขื่อนเตี้ยขวางลำน้ำแควน้อยท้ายเขื่อนเขาแหลมสำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าตั้งอยู่ที่บริเวณหมู่บ้านจันเด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ห่างจากเขื่อนเขาแหลมมาตามลำน้ำแควน้อย ประมาณ 21.5 กิโลเมตรมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำด้วยวิธี Run of River โดยอาศัยปริมาณน้ำที่ปล่อยเพื่อการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำของอ่างเก็บน้ำเขาแหลมแล้วนำปริมาณน้ำนั้นมาผลิตไฟฟ้าพลังน้ำอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นการเพิ่มประโยชน์ทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีค่าสูงขึ้นและการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำด้วยวิธีนี้สามารถช่วยลดปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในอนาคตลงได้ ในการศึกษาได้มีการวิเคราะห์ด้านวิศวกรรมโครงการเกี่ยวกับอุทกวิทยาการหาขนาดกำลังการผลิตและพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้การออกแบบเบื้องต้นอาคารชลศาสตร์และกังหันน้ำ การประมาณราคาค่าก่อสร้างและมีการประเมินผลด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการเทียบกับโครงการไฟฟ้ากังหันก๊าซ ผลการศึกษาทางด้านวิศวกรรมเบื้องต้นของโครงการสามารถติดตั้งกำลังผลิต (Installed Capacity) ขนาด 20 เมกะวัตต์ จำนวน 2 หน่วย ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ 66.62 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง (หรือ 66.62 ล้านหน่วย) และจากการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการให้อัตราส่วนมูลค่าปัจจุบันของราคาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำต่อโครงการไฟฟ้ากังหันก๊าซ และอัตราผลตอบแทนโครงการ (Internal Rate of Return) กล่าวคือ อัตราส่วนมูลค่าปัจจุบันของราคาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำต่อโครงการไฟฟ้ากังหันก๊าซที่อัตราดอกเบี้ย8% = 1:1.28 ที่อัตราดอกเบี้ย10% = 1:1.16 ที่อัตราดอกเบี้ย 12% = 1:1.07 อัตราผลตอบแทนโครงการ = 13.73%

บรรณานุกรม :
ศิริชัย ศักดิ์สิริโกศล . (2538). การศึกษาเบื้องต้นของการก่อสร้างเขื่อนเตี้ยขวางลำน้ำแควน้อย ท้ายเขื่อนเขาแหลม สำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริชัย ศักดิ์สิริโกศล . 2538. "การศึกษาเบื้องต้นของการก่อสร้างเขื่อนเตี้ยขวางลำน้ำแควน้อย ท้ายเขื่อนเขาแหลม สำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริชัย ศักดิ์สิริโกศล . "การศึกษาเบื้องต้นของการก่อสร้างเขื่อนเตี้ยขวางลำน้ำแควน้อย ท้ายเขื่อนเขาแหลม สำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Print.
ศิริชัย ศักดิ์สิริโกศล . การศึกษาเบื้องต้นของการก่อสร้างเขื่อนเตี้ยขวางลำน้ำแควน้อย ท้ายเขื่อนเขาแหลม สำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.