ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของครูตามการรับรู้ของผู้เรียน และตามความคาดหวังของผู้ปกครอง ในการปลูกฝังค่านิยมอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียนระดับชั้นต้น ในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของครูตามการรับรู้ของผู้เรียน และตามความคาดหวังของผู้ปกครอง ในการปลูกฝังค่านิยมอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียนระดับชั้นต้น ในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
นักวิจัย : ลัดดา วิภาคพันธุ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรพินท์ วิบูลย์พันธุ์ , ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : 9745760242 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48050
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการปฏิบัติจริงและระดับความคาดหวังที่มีต่อบทบาทด้านต่างๆ ของครูตามการรับรู้ของผู้เรียนและตามความคาดหวังของผู้ปกครองในการปลูกฝังค่านิยมอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เยนระดับชั้นต้นในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับการปฏิบัติจริงตามบทบาทด้านต่างๆของครูตามการรับรู้ของผู้เรียนในการปลูกฝังค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและความขยันหมั่นเพียรโดยส่วนรวมทั้ง 5 ด้านและโดยพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยทั้งหมดทั้ง 2 เรื่อง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อก็พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยเป็นส่วนใหญ่เช่นกัน 2. ระดับความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อบทบาทด้านต่างๆ ของครูในการปลูกฝังค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและความขยันหมั่นเพียนโดยส่วนรวมทั้ง 5 ด้าน และโดยพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เกือบทั้งหมดยกเว้นบทบาทด้านที่ 2 และด้านที่ 4 ในค่านิยมเรื่องความขยันหมั่นเพียรซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อก็พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ 3. เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการปฏิบัติจริงและระดับความคาดหวังที่มีต่อบทบาทด้านต่างๆ ของครูตามการรับรู้ของผู้เรียนและตามความคาดหวังของผู้ปกครองในการปลูกฝังค่านิยมเรื่องความซื้อสัตย์สุจริตและความขยันหมั่นเพียรโดยส่วนรวมทั้ง 5 ด้านและโดยพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งหมดทั้ง 2 เรื่อง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อก็พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นส่วนใหญ่โดยมีค่าเฉลี่ยบทบาทของครูตามที่ผู้ปกครองคาดหวังสูงกว่าที่ครูได้ปฏิบัติจริง

บรรณานุกรม :
ลัดดา วิภาคพันธุ์ . (2532). บทบาทของครูตามการรับรู้ของผู้เรียน และตามความคาดหวังของผู้ปกครอง ในการปลูกฝังค่านิยมอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียนระดับชั้นต้น ในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลัดดา วิภาคพันธุ์ . 2532. "บทบาทของครูตามการรับรู้ของผู้เรียน และตามความคาดหวังของผู้ปกครอง ในการปลูกฝังค่านิยมอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียนระดับชั้นต้น ในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลัดดา วิภาคพันธุ์ . "บทบาทของครูตามการรับรู้ของผู้เรียน และตามความคาดหวังของผู้ปกครอง ในการปลูกฝังค่านิยมอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียนระดับชั้นต้น ในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
ลัดดา วิภาคพันธุ์ . บทบาทของครูตามการรับรู้ของผู้เรียน และตามความคาดหวังของผู้ปกครอง ในการปลูกฝังค่านิยมอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียนระดับชั้นต้น ในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.