ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลยุทธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
นักวิจัย : ลักษณา ชาวสวน
คำค้น : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , อุตสาหกรรม -- สถานที่ตั้ง , การใช้ที่ดินในเมือง -- ไทย -- ศรีราชา (ชลบุรี) , การวางแผนพัฒนาระดับภาค , การพัฒนาเศรษฐกิจ -- แง่สิ่งแวดล้อม , การพัฒนาอุตสาหกรรม -- ไทย -- ชลบุรี , ศรีราชา (ชลบุรี) -- อุตสาหกรรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746329308 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48637
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ผ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการของอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ศึกษาปัญหาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ปัญหาการใช้ที่ดินและปัญหาสิ่งแวดล้อมพร้อมกับเสนอแนะแนวทางการใช้ที่ดินและกลยุทธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชนเมือง วิธีการดำเนินการวิจัยอาศัยข้อมูลทุติยภูมิในการศึกษาจำนวนโรงงานที่ได้จดทะเบียนขึ้นเป็นโรงงานอุตสาหกรรมในอำเภอศรีราชาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 เป็นต้นมาโดยศึกษาแยกตามขนาดและประเภทอุตสาหกกรม การจ้างงาน ตลอดจนลักษณะทำเลที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละประเภทโดยการสำรวจภาคสนามและใช้วิธีการศึกษาการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ (PSA : Potential Surfsce Analysis) ที่เหมาะสมในอนาคต ผลการวิจัยพบว่าพัฒนาการของอุตสาหกรรมและชุมชนในอำเภอศรีราชาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจากความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้ง การคมนาคม และโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก โดยเมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ. 2537 โรงงานอุตสาหกรรมในอำเภอศรีราชามีจำนวนทั้งสิ้น 245 โรงงาน มีการจ้างงานกว่า 45,000 คน อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสากรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่มีการเกาะกลุ่มอยู่บริเวณริมถนนสุขุมวิท ถนนสุขาภิบาล 8 มีโรงงานประมาณ 130 โรงงานในรูปของสวนอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเครื่องยนต์และจักรกล และอุตสาหกรรมยาง พลาสติกและหนังสัตว์ ถึงแม้ว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อให้เกิดการจ้างงานแต่ได้ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ได้แก่ ปัญหาต่อการพัฒนาเมือง เช่น ชุมชนแออัดบริเวณกลุ่มอุตสาหกรรมได้แก่ชุมชนบ้านอ่าวอุดมและชุมชนบ้านหนองขาม ปัญหาความไม่เพียงพอของสาธารณูปโภคสาธารณูปการบางอย่าง เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ การกำจัดขยะและน้ำเสียจากชุมชน นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้แก่ ปัญหามลภาวะทางอากาศ ปัญหาน้ำเสียและปัญหากากสารพิษอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชนของอำเภอศรีราชา จากผลการศึกษาได้เสนอแนวทางการใช้ที่ดินควบคู่กับแนวทางการพัฒนาเมืองและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยเสนอพื้นที่รองรับการขยายตัวของชุมชน การพัฒนาอุตสาหกรรม คลังสินค้า และการขนส่งให้ต่อเนื่องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเดิม เพื่อใช้ประโยชน์จากการลงทุนพัฒนาโครงการท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังนอกจากนี้ยังเสนอกลยุทธ์โดยส่งเสริมให้จัดตั้งเขตการค้าเสรี การส่งเสริมกิจกรรมด้านการขนส่งและคลังสินค้า

บรรณานุกรม :
ลักษณา ชาวสวน . (2539). กลยุทธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลักษณา ชาวสวน . 2539. "กลยุทธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลักษณา ชาวสวน . "กลยุทธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
ลักษณา ชาวสวน . กลยุทธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.