ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทบรรณารักษ์ในทัศนะของอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทบรรณารักษ์ในทัศนะของอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ
นักวิจัย : ลักขณา บำรุงชูเกียรติ
คำค้น : บรรณารักษ์ -- บทบาท , ความคาดหวัง (จิตวิทยา) , บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- ไทย , อาจารย์มหาวิทยาลัย -- ทัศนคติ , บรรณารักษ์ -- ทัศนคติ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อัมพร ทีขะระ , มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : 9745822671 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48325
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาบทบาทของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวังตามทัศนะของอาจารย์และบรรณารักษ์ระดับบริหารสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในงาน 3 ด้าน คือ งานบริหาร งานเทคนิค และงานบริการ โดยใช้แบบสอบถามสำหรับอาจารย์ จำนวน 390 ฉบับและแบบสอบถามสำหรับบรรณารักษ์ระดับบริหาร จำนวน 229 ฉบับได้รับแบบสอบถามคืนจากอาจารย์จำนวน 275 ฉบับคือเป็นร้อยละ 70.5 และได้รับแบบสอบถามคืนจากบรรณารักษ์ระดับบริหารจำนวน 166 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 72.5 ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์และบรรณารักษ์ระดับบริหารมีทัศนะโดยรวมต่อบทบาทที่ปฏิบัติจริงของบรรณารักษ์ในงานบริหารไม่แตกต่างกันคือเห็นว่าบรรณารักษ์มีการปฏิบัติงานนี้ในระดับปานกลางเช่นเดียวกันแต่ทัศนะโดยรวมต่อบทบาทในงานเทคนิคและงานบริการมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากในงานเทคนิคอาจารย์เห็นว่าบรรณารักษ์มีการปฏิบัติจริงในระดับปานกลางแต่บรรณารักษ์ระดับบริหารเห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมากส่วนในงานบริการอาจารย์และบรรณารักษ์ระดับบริหารมีความเห็นโดยรวมว่ามีการปฏิบัติในระดับปานกลางเช่นเดียวกันแต่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติสำหรับบทบาทที่คาดหลังตามทัศนะของอาจารย์และบรรณารักษ์ระดับริหารพบว่ามีทัศนะโดยรวมไม่แตกต่างกันทั้งในงานบริหารงานเทคนิคและงานบริการคือคาดหวังให้มีการปฏิบัติในระดับมากขึ้นเช่นเดียวกันแต่มีบางบทบาทย่อยของงานทั้ง 3 ด้านที่มีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
ลักขณา บำรุงชูเกียรติ . (2536). บทบาทบรรณารักษ์ในทัศนะของอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลักขณา บำรุงชูเกียรติ . 2536. "บทบาทบรรณารักษ์ในทัศนะของอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลักขณา บำรุงชูเกียรติ . "บทบาทบรรณารักษ์ในทัศนะของอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. Print.
ลักขณา บำรุงชูเกียรติ . บทบาทบรรณารักษ์ในทัศนะของอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2536.