ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5
นักวิจัย : ลักขณา คำตรง
คำค้น : การศึกษาทางอาชีพ , หลักสูตร , กิจกรรมการเรียนการสอน , แผนการสอน -- ไทย , กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญมี เณรยอด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : 9745774693 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48125
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดวิชาอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายแนะแนว และครูผู้สอนวิชาชีพ ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปทั้งสิ้นจำนวน 739 ฉบับ ได้รับกลับคืนจำนวน 724 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 97.97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่าด้านการเตรียมการจัดวิชาอาชีพโรงเรียนจัดแผนการเรียนโดยพิจารณาจากความพร้อมของโรงเรียนเป็นหลักการจัดครูเข้าสอนส่วนใหญ่จัดตามวุฒิ เอกสารประกอบหลักสูตรที่จัดเตรียมส่วนใหญ่ได้แก่โครงการสอน แผนการสอน สื่อการสอนส่วนใหญ่ครูจัดเตรียมทำสื่อใช้เองโดยโรงเรียนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้สถานที่ที่ใช้สอนและฝึกงานใช้สถานที่ในโรงเรียนบริการแนะแนว ส่วนใหญ่จัดทำแบบสอบถามศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัดผลและประเมินผลประกอบด้วย ครูผู้สอนวิชาอาชีพ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ หัวหน้าหมวดวิชาอาชีพและหัวหน้าฝ่ายแนะแนว สำหรับปัญหาด้านการเตรียมการที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ ครูผู้สอนมีจำนวนไม่เพียงพอ วัสดุอุปกรณ์อาคารสถานที่ มีจำนวนไม่เพียงพอนักเรียนขาดความสนใจที่จะฝึกงานครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลไม่เพียงพอ ด้านการดำเนินการจัดวิชาชีพโรงเรียนส่วนใหญ่ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมพานักเรียนไปทัศนศึกษาด้านอาชีพตามสถานประกอบการและจัดให้นักเรียนฝึกงานภายในโรงเรียนและที่บ้านครูผู้สอนส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอนแบบสาธิต และแบบบรรยายการวัดผลประเมินผลมีการดำเนินการทั้งระหว่างเรียนและหลังเรียนฝ่ายแนะแนวส่วนใหญ่จัดบริการแนะแนวโดยรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลและมีการกำหนดบุคลากรในการนิเทศและติดตามผล สำหรับปัญหาด้านการดำเนินงานที่พบส่วนใหญ่ได้แก่เอกสารประกอบหลักสูตรมีจำนวนไม่เพียงพอครูขาดทักษะในการจัดทำและวิเคราะห์ข้อสอบ บุคลากรแนะแนวมีจำนวนไม่เพียงพอ ด้านการติดตามประเมินผลการจัดวิชาอาชีพในการเตรียมการและดำเนินการโรงเรียนส่วนใหญ่ใช้วิธีสอบถามบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ส่วนปัญหาด้านการติดตามประเมินผลที่พบส่วนใหญ่ได้แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบมีจำนวนไม่เพียงพอบุคลากรมีความรู้และประสบการณ์ไม่เพียงพอวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมีไม่เพียงพอ

บรรณานุกรม :
ลักขณา คำตรง . (2533). การจัดวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลักขณา คำตรง . 2533. "การจัดวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลักขณา คำตรง . "การจัดวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.
ลักขณา คำตรง . การจัดวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2533.