ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบลักษณะนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำแนกตามสาขาวิชา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบลักษณะนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำแนกตามสาขาวิชา
นักวิจัย : ละอองทิพย์ เหมะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : 9745762555 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48460
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาและเปรียบเทียบลักษณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้านการแสวงหาความรู้ด้านความคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ด้านอารมณ์ด้านสังคมด้านศิลปวัฒนธรรมขนบประเพณีด้านศาสนาและด้านความมั่นใจในตัวเองและรู้จักตัวเองระหว่างนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาสังคมศาสตร์ และสาขามนุษยศาสตร์ โดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเองเป็นเครื่องมือในการวิจัยจำนวน 427 ฉบับ ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีลักษณะด้านศาสนาและการแสวงหาความรู้น้อยกว่าด้านอื่นโดยนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพมีลักษณะทั้งสองด้านน้อยกว่าสาขาอื่นนักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสำคัญแก่ด้านศาสนาและด้านศิลปวัฒนธรรมขนบประเพณีน้อยกว่าด้านอื่น สอดคล้องกับเห็นว่าลักษณะทั้งสองนั้นตนเองมีน้อยเช่นกัน เพื่อบรรลุถึงจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยควรศึกษาวิจัยหาสาเหตุและหาทางแก้ไขซึ่งคงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายได้แก่ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา รวมถึงอาจารย์ผู้สอน เช่นการพัฒนาหลักสูตรด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมที่สามารถประยุกต์และใช้ได้ในชีวิตจริง โดยจัดให้เป็นวิชาพื้นฐานมหาวิทยาลัยควรจัดให้มีกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนาในรูปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจเป็นประจำและสม่ำเสมอ นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนก็ควรมีการสอนหลายรูปแบบเพื่อให้นักศึกษามีการเรียนรู้ด้วยตัวเองมากขึ้น

บรรณานุกรม :
ละอองทิพย์ เหมะ . (2532). การเปรียบเทียบลักษณะนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำแนกตามสาขาวิชา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ละอองทิพย์ เหมะ . 2532. "การเปรียบเทียบลักษณะนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำแนกตามสาขาวิชา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ละอองทิพย์ เหมะ . "การเปรียบเทียบลักษณะนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำแนกตามสาขาวิชา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
ละอองทิพย์ เหมะ . การเปรียบเทียบลักษณะนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำแนกตามสาขาวิชา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.