ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

หัวเรื่องภาษาไทยสาขาประมง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : หัวเรื่องภาษาไทยสาขาประมง
นักวิจัย : ละออ รอดมณี
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อัมพร ทีขะระ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : 9745695645 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48324
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาปัญหาการใช้หัวเรื่องภาษาไทยสาขาประมงของบรรณารักษ์และนักวิชาการประมง ผลการรวบรวมหัวเรื่องภาษาไทยสาขาประมงที่มีอยู่ในหนังสือคู่มือการให้หัวเรื่องหนังสือภาษาไทย 3 เล่ม คือ :- 1) หนังสือคู่มือการให้หัวเรื่องภาษาไทยของ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2525 2) หนังสือคู่มือการให้หัวเรื่องหนังสือภาษาไทยของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3) หนังสือคู่มือการให้หัวเรื่องภาษาไทย ของคณะอนุกรรมการวิเคราะห์เลขหมู่และทำบัตรรายการ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ปรากฏว่ามีเพียง 128 หัวเรื่อง (1.1%) จากจำนวนหัวเรื่อง ทั้งหมด 11,899 หัวเรื่องจะเห็นได้ว่าหัวเรื่องภาษาไทยสาขาประมงมีอยู่น้อยและไม่ครอบคลุมความก้าวหน้าใหม่ๆ ในสาขาประมง จากการสำรวจพบว่าหัวเรื่องที่บรรณารักษ์กำหนดขึ้นใช้ในห้องสมุดนั้นเป็นคำทั่วๆไปหรือคำที่ใช้การกลับคำตามหลักทฤษฎีของการกำหนดหัวเรื่อง แต่นักวิชาการนิยมใช้หัวเรื่องที่มีลักษณะเป็นคำนามแบบคำผสมทั่วๆ ไป เพื่อใช้ค้นหาข้อมูล ด้วยแนวโน้มดังกล่าวงานวิจัยนี้จึงได้รวบรวมหัวเรื่องภาษาไทยสาขาประมงจำนวน 307 หัวเรื่อง ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำหรับการแก้ไขและปรับปรุงคู่มือการให้หัวเรื่องภาษาไทยให้ทันสมัยยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
ละออ รอดมณี . (2531). หัวเรื่องภาษาไทยสาขาประมง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ละออ รอดมณี . 2531. "หัวเรื่องภาษาไทยสาขาประมง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ละออ รอดมณี . "หัวเรื่องภาษาไทยสาขาประมง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
ละออ รอดมณี . หัวเรื่องภาษาไทยสาขาประมง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.