ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การควบคุมภายในด้านเงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชย์ที่ใช้ระบบออนไลน์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การควบคุมภายในด้านเงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชย์ที่ใช้ระบบออนไลน์
นักวิจัย : ศักดา มาณวพัฒน์
คำค้น : การตรวจสอบภายใน -- ไทย , เครือข่ายคอมพิวเตอร์ , ธนาคารพาณิชย์ -- การอัตโนมัติ , การอัตโนมัติ -- ไทย , เงินฝากธนาคาร -- ไทย , การรับฝากเงินของธนาคาร , ระบบสื่อสารข้อมูล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศักดิ์ เกี่ยวการค้า , กฤษณพันธุ์ สุพรรณโรจน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : 9745777382 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48639
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (บช.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเภทเงินฝากกระบวนการรับฝากถอนและหลักการควบคุมภายในด้านเงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชย์ที่ใช้ระบบออนไลน์โดยศึกษาจากระเบียบการปฏิบัติงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์พนักงานธนาคาร และสังเกตการปฏิบัติงานจริงของธนาคารพาณิชย์จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด และธนาคารทหารไทยจำกัด ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการด้านเงินฝากโดยระบบออนไลน์ที่ได้มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า โดยทั่วไปธนาคารพาณิชย์ ทั้ง 3 แห่ง มีการปฏิบัติงานและหลักการควบคุมภายในเป็นไปแนวทางเดียวกัน ถึงแม้ว่าแต่ละแห่งจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แตกต่างกันกล่าวคือมีการวางแนวทางการควบคุมตั้งแต่การเปลี่ยนระบบ โดยให้มีการปฏิบัติงานระบบคู่ขนานและมีการตรวจสอบยกเลิกระบบคู่ขนาน สำหรับหลักการควบคุมภายในด้านเงินฝากนั้น แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 1) การควบคุมด้านการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นวิธีการควบคุมการปฏิบัติงานของสาขาให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติของธนาคาร ได้แก่การควบคุมด้านการปฏิบัติงานของเทลเลอร์ การอนุมัติผ่านรายการ การพิสูจน์ยอดประจำวัน การฝากถอนต่างสาขา และอื่นๆ และ 2) การควบคุมด้านการบริหาร เป็นการควบคุมการจัดองค์การ การจัดทำระเบียบคู่มือปฏิบัติงาน การตรวจสอบสาขาและอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินงานของสาขาเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามนโยบายของธนาคาร อย่างไรก็ดีการควบคุมภายในด้านเงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชย์ที่ใช้ระบบออนไลน์ก็ประสพปัญหา และอุปสรรคบางประการ ผู้เขียนจึงขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังนี้ 1) วางแผนอัตรากำลังที่สอดคล้องกับความเป็นจริง 2) ให้พนักงานสาขามีส่วนร่วมจัดทำระเบียบคำสั่ง 3) กำหนดความรับผิดชอบของพนักงานให้ชัดเจน 4) พนักงานบริหารระดับสูงของสาขาควรสนใจสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด

บรรณานุกรม :
ศักดา มาณวพัฒน์ . (2533). การควบคุมภายในด้านเงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชย์ที่ใช้ระบบออนไลน์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศักดา มาณวพัฒน์ . 2533. "การควบคุมภายในด้านเงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชย์ที่ใช้ระบบออนไลน์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศักดา มาณวพัฒน์ . "การควบคุมภายในด้านเงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชย์ที่ใช้ระบบออนไลน์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.
ศักดา มาณวพัฒน์ . การควบคุมภายในด้านเงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชย์ที่ใช้ระบบออนไลน์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2533.