ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการจัดโครงการการศึกษานอกโรงเรียน ด้านอาชีพสำหรับสตรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการจัดโครงการการศึกษานอกโรงเรียน ด้านอาชีพสำหรับสตรี
นักวิจัย : วัชรินทร์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์
คำค้น : สตรี -- ไทย , แผนพัฒนาสตรี , สตรี -- การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- ไทย , การศึกษาทางอาชีพ -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุ่นตา นพคุณ , สุมาลี สังข์ศรี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : 9745763438 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48425
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางการจัดโครงการศึกษานอกโรงเรียนด้านอาชีพสำหรับสตรี และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่ 2 กลุ่ม เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการจัดโครงการการศึกษานอกโรงเรียนด้านอาชีพสำหรับสตรี โดยจำแนกตามภาคที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกฌรงเรียนจังหวัดและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดจาก 72 จังหวัดทั่วประเทศจำนวน 263 คนสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจำนวน 1 ชุด ผลการวิจัยพบว่า 1. เจ้าหน้าที่ศูนย์การศีกษานอกโรงเรียนจังหวัดและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดมีความคิดเห็นว่า การจัดโครงการการศึกษานอกโรงเรียนด้านอาชีพสำหรับสตรีประสบปัญหาด้านการวางแผนและการดำเนินงานในระดับปานกลาง และประสบปัญหาด้านการประเมินผลและการจัดกิจกรรมต่อเนื่องในระดับมาก 2.เจ้าหน้าที่ทั้ง 2 กลุ่มมีความเห็นด้วยกับแนวทางการจัดโครงการการศึกษานอกโรงเรียนด้านอาชีพสำหรับสตรีที่ผู้วิจัยเสนอทั้ง 4 ด้านในระดับมาก 3.เจ้าหน้าที่ทั้ง 2 กลุ่มมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการจัดโครงการการศึกษานอกโรงเรียนด้านอาชีพสำหรับสตรีทั้ง 4 ด้านไม่แตกต่างกัน 4.เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดที่ปฏิบัติงานอยู่ใน 5 ภาค มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการจัดโครงการการศึกษานอกโรงเรียนด้านอาชีพสำหรับสตรีทั้ง 4 ด้านไม่แตกต่างกัน 5.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดที่ปฏิบัติงานอยู่ใน 5 ภาคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางจัดโครงการการศึกษานอกโรงเรียนด้านอาชีพสำหรับสตรีทั้ง 4 ด้านไม่แตกต่างกัน 6.เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดที่ปฏิบัติงานอยู่ใน 5 ภาคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการจัดโครงการการศึกษานอกโรงเรียนด้านอาชีพสำหรับสตรีไม่แตกต่างกันเกือบทั้งหมด ยกเว้นปัญหาด้านการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเท่านั้นที่เจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
วัชรินทร์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ . (2532). ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการจัดโครงการการศึกษานอกโรงเรียน ด้านอาชีพสำหรับสตรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัชรินทร์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ . 2532. "ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการจัดโครงการการศึกษานอกโรงเรียน ด้านอาชีพสำหรับสตรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัชรินทร์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ . "ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการจัดโครงการการศึกษานอกโรงเรียน ด้านอาชีพสำหรับสตรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
วัชรินทร์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ . ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการจัดโครงการการศึกษานอกโรงเรียน ด้านอาชีพสำหรับสตรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.