ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของวิธีวัดอัตตสหสัมพันธ์ ของความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นที่มีตัวแปร ตามย้อนเวลาร่วมเป็นตัวแปรอิสระ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของวิธีวัดอัตตสหสัมพันธ์ ของความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นที่มีตัวแปร ตามย้อนเวลาร่วมเป็นตัวแปรอิสระ
นักวิจัย : วัชรา ผลเจริญ
คำค้น : การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน (คณิตศาสตร์) , การวิเคราะห์การถดถอย , อัตตสหสัมพันธ์ , วิธีมอนติคาร์โล , อำนาจการทดสอบ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มานพ วราภักดิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : 9745781193 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47994
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สต.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการควบคุมความผิดพลาดประเภทที่ 1 และอำนาจการทดสอบของตัวสถิติที่ตรวจสอบอัตตสหสัมพันธ์ทั้ง 5 ตัวคือ 1) ตัวสถิติทดสอบเคอร์บินวัตสัน 2) ตัวสถิติทดสอบ H ของเดอร์บิน 3) ตัวสถิติทดสอบ H-M ของเดอร์บินที่ปรับปรุงใหม่ 4) ตัวสถิติทดสอบบอกซ์- เพียซ์ 5) ตัวสถิติทดสอบ m ภายใต้เงื่อนไขของค่าอัตตสหสัมพันธ์ขนาดตัวอย่างความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนสุ่มสัมประสิทธิ์อัตตสหสัมพันธ์ (β1) ของYtและพารามิเตอร์ 0 ซึ่งกำหนดรูปแบบตัวแปรอิสระ (Xt) ข้อมูลที่ใช้เป็ฯการวิจัยนี้ได้จากการทดลองด้วยเทคนิคของมอนติคาร์โล โดยจำลองการทดลองด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อัมดาล (AMDAHL) 5860 1,000 ครั้งสำหรับแต่ละสถานการณ์ที่กำหนดเพื่อคำนวณค่าความน่าจะเป็นของความผิดพลาดประเภทที่ 1 และอำนาจการทำสอบของตัวสถิติทดสอบทั้ง 5 ตัวที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ผลการวิจัยสรุปได้เป็น 2 ส่วนดังนี้ 1) ความสามารถในการควบคุมความผิดพลาดประเภทที่ 1 ตัวสถิติทดสอบ H-M ที่ได้ปรับปรุงใหม่และตัวสถิติสดสอบบอกซ์ – เพียซ์ สามารถควบคุมความผิดพลาดประเภทที่ 1 ได้สำหรับทุกๆ สถานการณ์สำหรับตัวสถิติทดสอบอื่นๆสามารถควาบคุมความผิดพลาดประเภทที่ 1 ได้ในบางสถานการณ์เท่านั้น 2) อำนาจการทดสอบตัวสถิติทดสอบ H-M ของเดอร์บินที่ได้ปรับปรุงใหม่จะให้อำนาจการสอบสูงในทุกสถานการณ์และให้อำนาจการสอดสอบสูงสุดในบางสถานการณ์ สำหรับตัวสถิติทอดสอบอื่นๆนั้นจะให้อำนาจการทดสอบสูงเฉพาะบางสถานการณ์เท่านั้น

บรรณานุกรม :
วัชรา ผลเจริญ . (2533). การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของวิธีวัดอัตตสหสัมพันธ์ ของความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นที่มีตัวแปร ตามย้อนเวลาร่วมเป็นตัวแปรอิสระ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัชรา ผลเจริญ . 2533. "การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของวิธีวัดอัตตสหสัมพันธ์ ของความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นที่มีตัวแปร ตามย้อนเวลาร่วมเป็นตัวแปรอิสระ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัชรา ผลเจริญ . "การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของวิธีวัดอัตตสหสัมพันธ์ ของความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นที่มีตัวแปร ตามย้อนเวลาร่วมเป็นตัวแปรอิสระ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.
วัชรา ผลเจริญ . การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของวิธีวัดอัตตสหสัมพันธ์ ของความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นที่มีตัวแปร ตามย้อนเวลาร่วมเป็นตัวแปรอิสระ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2533.