ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศีกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักมวยไทยอาชีพ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศีกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักมวยไทยอาชีพ
นักวิจัย : วัชระ คำเพ็ง
คำค้น : แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ , นักมวย , มวยไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมบัติ กาญจนกิจ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : 9745844934 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48285
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักมวยไทยอาชีพ (2) เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ระหว่างกลุ่มนักมวยที่มีสัมฤทธิ์ผลในการชกมวยสูงกับกลุ่มนักมวยไทยที่มีสัมฤทธิผลในการชกมวยต่ำ (3) เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ระหว่างกลุ่มนักมวยไทยในอดีตกับกลุ่มนักมวยไทยในปัจจุบัน (4) เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างสัมฤทธิผลในการชกมวยกับสถานภาพของนักมวยไทย ตัวอย่างประชากรเป็นนักมวยไทยอาชีพจำนวน 60 คนแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มๆละ 15 คนได้แก่กลุ่มที่ 1 กลุ่มนักมวยที่มีสัมฤทธิผลในการชกมวยสูงในอดีต 2 กลุ่มนักมวยที่มีสัมฤทธิผลในการชกมวยต่ำในอดีต 3 กลุ่มนักมวยที่มีสัมฤทธิผลในการชกมวยสูงในปัจจุบันและ 4 กลุ่มนักมวยที่มีสัมฤทธิผลในการชกมวยต่ำในปัจจุบัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักมวยไทยอาชีพที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าความเที่ยง .74 ไปใช้วัดกับกลุ่มตัวอย่างประชากรนำข้อมูงที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักมวยไทยอาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 133.05 2.กลุ่มนักมวยที่มีสัมฤทธิผลในการชกมวยสูงมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงกว่ากลุ่มนักมวยที่มีสัมฤทธิผลในการชกมวยต่ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีระดับ .01 3.กลุ่มนักมวยไทยในอดีตและกลุ่มนักมวยไทยในปัจจุบันมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4.มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสัมฤทธิผลในการชกมวยกับสถานภาพของนักมวยไทยต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
วัชระ คำเพ็ง . (2537). การศีกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักมวยไทยอาชีพ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัชระ คำเพ็ง . 2537. "การศีกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักมวยไทยอาชีพ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัชระ คำเพ็ง . "การศีกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักมวยไทยอาชีพ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. Print.
วัชระ คำเพ็ง . การศีกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักมวยไทยอาชีพ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2537.