ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตลาดของบรั่นดีในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตลาดของบรั่นดีในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : รัชนี อนันต์วัฒนพงษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุรพัฒน์ วัชรประทีป , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : 9745647098 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48802
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการนำเข้าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพื่อบริโภคในแต่ละปีมีมูลค่าสูงถึง 450 ล้านบาทโดยประมาณ (CIF PRICE) ซึ่งนับว่า ตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการนำเข้ามีมูลค่าสูงมาก โดยเฉพาะบรั่นดีซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในการนำเข้า ซึ่งสามารถทำรายได้ให้กับประเทศชาติมาก ในรูปของภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิต บรั่นดีส่วนใหญ่นำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งตั้งแต่ปี 1978 เป็นต้นมาปริมาณการนำเข้าบรั่นดีสูงเพิ่มขึ้นเนื่องจากปี 1978 รัฐบาลได้ลดอัตราภาษีศุลกากรลงเนื่องจากมีการลักลอบนำเข้าบรั่นดีเป็นจำนวนมาก การลดลงของภาษีมีผลทำให้บรั่นดีหนีภาษีน้อยลง และมีการนำเข้าอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้น และปริมาณการนำเข้าก็เพิ่มขึ้นทุกปี จนกระทั่งปี 1983 ปริมาณการนำเข้าบรั่นดีลดน้อยเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนการประสบอุทกภัย จากการศึกษาวิจัยวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาวะการตลาดของบรั่นดี การใช้ส่วนผสมทางการตลาด ตลอดจนการศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในการเลือกซื้อบรั่นดี เพื่อวิเคราะห์และตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ การเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นพื้นฐานจะเก็บจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องรายงานการวิจัยเอกสาร วารสาร และการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน และกรอกแบบสอบถามไปยังผู้บริโภค จากการศึกษาและสำรวจทำให้ทราบว่า บรั่นดีเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันความแตกต่างของแต่ละยี่ห้อเป็นความแตกต่างทางด้านจิตวิทยา ปัจจุบันบริษัทพยายามจำหน่ายตรงไปยังร้านค้าปลีก ทางด้านการตั้งราคา มักตั้งราคาสูงเพื่อแสดงให้เห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ สำหรับการส่งเสริมการจำหน่าย เน้นการโฆษณาแต่ละยี่ห้อ จะมีจุดยืนในการโฆษณาที่แตกต่างกันออกไป สื่อโฆษณาส่วนใหญ่ สำหรับยี่ห้อที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงมุ่งเน้นทางโทรทัศน์ บรั่นดีเป็นสินค้าที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับสภาวะเศรษฐกิจ และรายได้ของผู้บริโภค ถ้าสภาวะเศรษฐกิจดี รายได้ของผู้บริโภคสูงขึ้น การบริโภคบรั่นดีก็จะสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาของบรั่นดี เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของภาษีศุลกากรและการลดค่าเงินบาท จึงทำให้ราคาของบรั่นดีสูงขึ้นมาก ซึ่งมีผลต่อการจำหน่ายบรั่นดี จากการศึกษา ปัจจุบันผู้ที่บริโภคบรั่นดีส่วนใหญ่ต้องการลดปริมาณการบริโภคลง สาเหตุเนื่องจากสุขภาพ และราคาเป็นปัจจัยสำคัญ สำหรับพฤติกรรมการเลือกซื้อบรั่นดีนั้น ผู้บริโภคซื้อบรั่นดีเพื่อดื่มเองเป็นส่วนใหญ่ และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อบรั่นดีที่สำคัญที่สุด คือ ยี่ห้อสำหรับการซื้อเพื่อเป็นของขวัญ และการเลี้ยงรับรองแขก แต่สำหรับการดื่มเองแล้ว ปัจจัยสำคัญ คือ รสชาติ Hennessy เป็นบรั่นดีที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบันและเป็นคอนยัคนิยมจากกลุ่มผู้มีอายุมาก สำหรับการส่งเสริมการขายผู้บริโภคนิยมการลดราคาในเทศกาลพิเศษมากที่สุด ทางด้านการโฆษณา ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การโฆษณามีอิทธิพลปานกลางต่อการซื้อบรั่นดี

บรรณานุกรม :
รัชนี อนันต์วัฒนพงษ์ . (2528). การตลาดของบรั่นดีในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัชนี อนันต์วัฒนพงษ์ . 2528. "การตลาดของบรั่นดีในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัชนี อนันต์วัฒนพงษ์ . "การตลาดของบรั่นดีในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. Print.
รัชนี อนันต์วัฒนพงษ์ . การตลาดของบรั่นดีในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2528.