ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนะเชิงประเมินของครูอาสาสมัครและกรรมการโรงเรียน ต่อแผนการสอนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทย แก่เด็กไทยระดับ 3 และระดับ 4 โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทัศนะเชิงประเมินของครูอาสาสมัครและกรรมการโรงเรียน ต่อแผนการสอนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทย แก่เด็กไทยระดับ 3 และระดับ 4 โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
นักวิจัย : รัชนี จรุงศิรวัฒน์
คำค้น : สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา , แผนการสอน -- สหรัฐอเมริกา , วัฒนธรรมไทย -- การศึกษาและการสอน , ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน , โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ -- สหรัฐอเมริกา , วัด -- สหรัฐอเมริกา , หลักสูตร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุมน อมรวิวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : 9745764213 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48456
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจทัศนะเชิงประเมินของครูอาสาสมัครและกรรมการโรงเรียน ต่อแผนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ระดับ 3 และ ระดับ 4 โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยแสดงว่า 1) ครูอาสาสมัคร พระสงฆ์ กรรมการโรงเรียน และนักเรียนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มีความคิดเห็นต่อแผนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ระดับ 3 และ ระดับ 4 ในด้านจุดประสงค์การเรียนรู้เนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอนสื่อการสอน การวัดผลและประเมินผล ตลอดจนความเข้าใจในการใช้แผนการสอนว่าเหมาะสมมาก และมีความเห็นในด้านแบบฝึกทักษะว่าเหมาะสมมากที่สุด 2) ผลของการใช้แผนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยระดับ 3 และ ระดับ 4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังจากใช้แผนการสอนแต่ละหน่วยในระดับสูงทุกคนและนักเรียนมีผลการเรียนก่อนใช้แผนและหลังการใช้แผนฯ ในแต่ละระดับมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 แผนการสอนทุกแผนทั้งระดับ 3 และระดับ 4 มีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม :
รัชนี จรุงศิรวัฒน์ . (2532). ทัศนะเชิงประเมินของครูอาสาสมัครและกรรมการโรงเรียน ต่อแผนการสอนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทย แก่เด็กไทยระดับ 3 และระดับ 4 โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัชนี จรุงศิรวัฒน์ . 2532. "ทัศนะเชิงประเมินของครูอาสาสมัครและกรรมการโรงเรียน ต่อแผนการสอนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทย แก่เด็กไทยระดับ 3 และระดับ 4 โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัชนี จรุงศิรวัฒน์ . "ทัศนะเชิงประเมินของครูอาสาสมัครและกรรมการโรงเรียน ต่อแผนการสอนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทย แก่เด็กไทยระดับ 3 และระดับ 4 โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
รัชนี จรุงศิรวัฒน์ . ทัศนะเชิงประเมินของครูอาสาสมัครและกรรมการโรงเรียน ต่อแผนการสอนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทย แก่เด็กไทยระดับ 3 และระดับ 4 โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.