ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสอนการใช้ห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสอนการใช้ห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
นักวิจัย : อุไร สรรพเศรษฐ
คำค้น : การศึกษาการใช้ห้องสมุด -- ไทย , ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- การศึกษาการใช้
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อัมพร ทีขะระ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : 9745846759 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47935
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการสอนการใช้ห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวน 12 แห่ง ในด้านวัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีสอน และปัญหาการสอนแบบใช้ห้องสมุด กับเพื่อประเมินการสอนการใช้ห้องสมุดจากทั้งผู้สอนและผู้เรียน วิธีรวบรวมข้อมูลใช้แจกแบบสอบถามให้กับผู้สอนการใช้ห้องสมุดจำนวน 54 ชุด และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 437 ชุด ผลการวิจัยพบว่า การสอนการใช้ห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจำนวน 12 แห่ง ใช้วิธีจัดสอนเป็นรายวิชาในหลักสูตร สอนเป็นส่วนหนึ่งของวิชาใดวิชาหนึ่ง และวิธีปฐมนิเทศห้องสมุด วัตถุประสงค์ในการปฐมนิเทศห้องสมุดพบว่า ทั้งผู้สอนและนักศึกษาเห็นสอดคล้องกันว่า มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้รู้จักทรัพยากรประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ในห้องสมุดมากที่สุด เนื้อหาในการปฐมนิเทศห้องสมุดพบว่า เนื้อหาที่ผู้สอนเน้นความสำคัญในระดับมาก ได้แก่ ทรัพยากรห้องสมุด บริการของห้องสมุด บัตรรายการและวิธีใช้บัตรรายการ ระเบียบข้อบังคับของห้องสมุด และมารยาทในการเข้าใช้ห้องสมุด ในขณะที่นักศึกษาเห็นว่า ควรเน้นความสำคัญในเรื่อง บริการของห้องสมุด บัตรรายการและวิธีใช้บัตรรายการ ในการสอนการใช้ห้องสมุดพบว่า ผู้สอนมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถเขียนรายงานทางวิชาการและเพื่อให้สามารถใช้ห้องสมุดได้ด้วยตนเองมากที่สุด ในขณะที่นักศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อให้รู้จักบัตรรายการและวิธีใช้บัตรรายการมากที่สุด เนื้อหาในการสอนการใช้ห้องสมุดพบว่า เนื้อหาที่ผู้สอนเน้นความสำคัญในระดับมาก ได้แก่ ทรัพยากรห้องสมุด การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรและการจัดเก็บ บัตรรายการ หนังสืออ้างอิงและวิธีใช้หนังสืออ้างอิง การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนบรรณานุกรมและเชิงอรรถ ในขณะที่นักศึกษาเห็นว่าควรเน้นความสำคัญของเนื้อหาในเรื่อง บริการของห้องสมุด และการเขียนรายงานทางวิชาการ ปัญหาในการสอนการใช้ห้องสมุดพบว่า ผู้สอนและนักศึกษาประสบปัญหาในด้าน เนื้อหามากเกินไป ขาดอุปกรณ์การสอน บุคลากรมีจำนวนน้อย และเวลามีน้อยเกินไป

บรรณานุกรม :
อุไร สรรพเศรษฐ . (2537). การสอนการใช้ห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุไร สรรพเศรษฐ . 2537. "การสอนการใช้ห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุไร สรรพเศรษฐ . "การสอนการใช้ห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. Print.
อุไร สรรพเศรษฐ . การสอนการใช้ห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2537.