ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเข้าใจของศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับงานตามหน้าที่ ของศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 9

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเข้าใจของศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับงานตามหน้าที่ ของศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 9
นักวิจัย : อิทธิพล ศรีมังกร
คำค้น : ศึกษานิเทศก์ , การนิเทศการศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญมี เณรยอด , วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : 9745678503 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48818
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาความเข้าใจของศึกษานิเทศก์ เกี่ยวกับงานตามหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 9 วิธีดำเนินการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ศึกษานิเทศก์สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ ในเขตการศึกษา 9 ประกอบด้วยจังหวัดเลย อุดรธานี ขอนแก่น สกลนครและหนองคาย จำนวน 264 คน ใช้แบบสอบถามและแบบสำรวจเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากจำนวนแบบสอบถามและแบบสำรวจที่ส่งไป 264 ชุดได้รับกลับคืนมาที่มีความสมบูรณ์และเชื่อถือได้จำนวน 213 ชุด คิดเป็นร้อยละ 80.68 นำมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่าศึกษานิเทศก์สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 9 มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานตามหน้าที่ของศึกษานิเทศก์สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ โดยส่วนรวมอยู่ระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ศึกษานิเทศก์สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ มีความเข้าใจอยู่ในระดับมากเกี่ยวกับงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนวิชาการ นอกนั้นมีความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง หากจำแนกตามจังหวัดพบว่า ศึกษานิเทศก์สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอในจังหวัดเลย มีความเข้าใจในระดับมากในด้านงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนวิชาการ ในระดับน้อยในงานด้านงานพัฒนาการศึกษา งานจัดทำแผนงบประมาณและขอตั้งงบประมาณ งานเลขานุการคณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอ และกิ่งอำเภอ นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง ในจังหวัดอุดรธานีพบว่าศึกษานิเทศก์สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอมีความเข้าใจในระดับมากในด้าน งานการเรียนการสอน งานสนับสนุนวิชาการ และมีความเข้าใจอยู่ในระดับน้อยในด้านงานพัฒนาการศึกษา นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง ในจังหวัดขอนแก่นพบว่า ศึกษานิเทศก์สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ มีความเข้าใจในระดับมากในด้าน งานการเรียนการสอน งานสนับสนุน วิชาการ งานเลขานุการคณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอ และกิ่งอำเภอ นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง ในจังหวัดสกลนครพบว่า ศึกษานิเทศก์สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอมีความเข้าใจในระดับมากในด้าน งานเรียนการสอน งานสนับสนุนวิชาการ นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง ในจังหวัดหนองคายพบว่า ศึกษานิเทศก์สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอมีความเข้าใจในระดับมากในด้าน งานเรียนการสอน งานนิเทศและการตรวจเยี่ยม งานสนับสนุนวิชาการ ในระดับน้อยในด้าน งานพัฒนาการศึกษา นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง หากจำแนกตามระดับการศึกษาพบว่า ศึกษานิเทศก์สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอระดับปริญญาตรีมีความเข้าใจในระดับมากในด้าน งานการเรียนการสอน งานสนับสนุนวิชาการ นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนศึกษานิเทศก์สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอที่มีวุฒิสูงกว่าระดับปริญญาตรีมีความเข้าใจในระดับมากที่สุดในด้าน งานการเรียนการสอน ในระดับมากในด้านงานนิเทศและตรวจเยี่ยม งานสนับสนุนวิชาการ งานเลขานุการคณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอ นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกตาม พ.ศ. ที่เข้าดำรงตำแหน่ง พบว่า ศึกษานิเทศก์ที่เข้าดำรงตำแหน่งในปีพ.ศ. 2525 มีความเข้าใจในระดับมากในด้าน งานการเรียนการสอน งานสนับสนุนวิชาการ นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนศึกษานิเทศก์สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอที่เข้าดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2527 พบว่า มีความเข้าใจในระดับมากในด้าน งานการเรียนการสอน งานสนับสนุนวิชาการ ในระดับน้อยในด้าน งานพัฒนาการศึกษา นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนศึกษานิเทศก์สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอที่เข้าดำรงตำแหน่งหลังจากปี พ.ศ. 2527 พบว่า มีความเข้าใจในระดับมากในด้าน งานการเรียนการสอน งานสนับสนุนวิชาการ นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง

บรรณานุกรม :
อิทธิพล ศรีมังกร . (2530). การศึกษาความเข้าใจของศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับงานตามหน้าที่ ของศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 9.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อิทธิพล ศรีมังกร . 2530. "การศึกษาความเข้าใจของศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับงานตามหน้าที่ ของศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 9".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อิทธิพล ศรีมังกร . "การศึกษาความเข้าใจของศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับงานตามหน้าที่ ของศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 9."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. Print.
อิทธิพล ศรีมังกร . การศึกษาความเข้าใจของศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับงานตามหน้าที่ ของศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 9. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2530.